Input:

83/2017 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích

č. 83/2017 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích
VYHLÁŠKA
ze dne 17. března 2017,
kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 5 odst. 6, § 30 odst. 4 a § 34 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:
Čl. I
Vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích, se mění takto:
1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se doplňuje věta „Směrnice Komise (EU) 2015/1480 ze dne 28. srpna 2015, kterou se mění několik příloh směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/107/ES a 2008/50/ES, kterými se stanoví pravidla pro referenční metody, ověřování údajů a umístění míst odběru vzorků při posuzování kvality vnějšího ovzduší.”.
2. V § 1 se na konci písmene b) slovo „a” nahrazuje čárkou, na konci písmene c) se tečka nahrazuje slovem „a” a doplňuje se písmeno d), které zní:
„d)  obsahové náležitosti protokolu o měření úrovně znečištění.”.
3. V § 3 se doplňuje odstavec 8, který zní:
„(8)  Obsahové náležitosti protokolu o měření úrovně znečištění jsou stanoveny v příloze č. 7 k této vyhlášce.”.
4. V § 4 odst. 2 větě druhé se za slova „Informace o” vkládají slova „průměrných čtvrtletních” a slova „ , uváděné jako průměrné hodnoty za posledních 12 měsíců,” se zrušují.
5. Příloha č. 1 zní:
„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 330/2012 Sb.
Cíle pro kvalitu údajů získaných posuzováním úrovně znečištění
 
 
SO 2 , NO2 , NOx, CO
Benzen
Částice PM 10 PM2,5 , olovo
Troposférický ozon, související NO a NO 2
Benzo(a)pyren
As, Cd, Ni
PAH 1 ), plynná rtuť
Celková depozice
I. Stacionární měření
Nejistota
15 %
25 %
25 %
15 %
50 %
40 %
50 %
70 %
Minimální sběr údajů 2 )
 
 
 
90 % během letního
 
 
 
 
 
90 %
90 %
90 %
období 75 % během zimního období
90 %
90 %
90 %
90 %
Minimální časové pokrytí
 
 
 
 
 
 
 
 
- městské prostředí a
-
35 % 3 )
-
-
33 % 4 )
50 % 4 )
-
-
doprava - průmyslové lokality
 
90 %
 
 
33 % 4 )
50 % 4 )
 
 
II. Orientační měření 5 )
Nejistota
25 %
30 %
50 %
30 %
50 %
40 %
50 %
70 %
Minimální sběr údajů
90 %
90 %
90 %
90 %
90 %
90 %
90 %
90 %
Minimální časové pokrytí
14 % 6 )
14 % 6 )
14 % 6 )
> 10 % během letního období
14 % 4 )
14 % 4 )
14 % 4 )
33 % 4 )
III. Modelování
Nejistota 7 ) pro
 
 
 
 
 
 
 
 
- hodinové průměry
50 %
-
-
50 %
-
-
-
-
- osmihodinové průměry
50 %
-
-
50 %
-
-
-
-
- denní průměry
50 %
-
-
-
-
-
-
-
- roční průměry
30 %
50 %
50 %
-
60 %
60 %
60 %
60 %
Poznámky a vysvětlivky:
1)  Polycyklické aromatické uhlovodíky kromě benzo(a)pyrenu.
2)  Požadavek minimálního sběru údajů a časového pokrytí nezahrnuje ztráty údajů v důsledku pravidelných kalibrací nebo normální údržby přístrojové techniky.
3)  Rozloženo během celého roku tak, aby byly hodnoty reprezentativní pro různé klimatické a dopravní podmínky.