Input:

93/2023 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě

č. 93/2023 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě
VYHLÁŠKA
ze dne 10. března 2023,
kterou se mění vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě
Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 9 odst. 11 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulantech a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 295/2017 Sb. a zákona č. 299/2021 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě, se mění takto:
1. V § 1 se za slova „použití sedimentů” vkládají slova „ , způsob hlášení o používání sedimentů”.
2. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který včetně nadpisu zní:
㤠5a
Způsob hlášení o používání sedimentů
Vzor formuláře pro hlášení o používání sedimentů na zemědělské půdě je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce.”.
3. Za přílohu č. 6 se doplňuje příloha č. 7, která