Input:

95/2023 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 30/2021 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o obalech

č. 95/2023 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 30/2021 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o obalech
VYHLÁŠKA
ze dne 30. března 2023,
kterou se mění vyhláška č. 30/2021 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o obalech
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 50 odst. 2 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění zákona č. 149/2017 Sb., zákona č. 545/2020 Sb. a zákona č. 244/2022 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 9a odst. 3, § 10 odst. 6, § 11 odst. 4, § 15 odst. 4 a § 23 odst. 5 zákona:
Čl. I
Vyhláška č. 30/2021 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o obalech, se mění takto:
1. V úvodní větě vyhlášky se za slova „k provedení” vkládá text „§ 9a odst. 3, § 10 odst. 6, § 11 odst. 4,”.
2. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatné řádky doplňují věty
„Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904 ze dne 5. června 2019 o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí.
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1752 ze dne 1. října 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904, pokud jde o výpočet, ověřování a vykazování údajů o tříděném sběru odpadu z plastových nápojových lahví na jedno použití.
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/162 ze dne 4. února 2022, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904, pokud jde o výpočet, ověřování a vykazování údajů o snížení spotřeby některých plastových výrobků na jedno použití a opatření přijatá členskými státy za účelem dosažení tohoto snížení.”.
3. V § 1 písm. c) se na konci bodu 2 slovo „a” nahrazuje čárkou.
4. V § 1 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) až g), která znějí:
„e) pravidla výpočtu úrovně zpětného odběru odpadu z jednorázových plastových obalů uvedených v části B přílohy č. 4 k zákonu (dále jen „jednorázová plastová nápojová lahev”),
f) minimální rozsah a způsob informování spotřebitele a působení na změnu jeho chování,
g) druhy vybraných vratných zálohovaných jednorázových obalů podle § 9a odst. 1 zákona.”.
5. V § 3 odst. 1 se číslo „3” nahrazuje číslem „4”.
6. V § 3 odst. 2 se číslo „4” nahrazuje číslem „5”.
7. V § 3 odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
„c) množství jednorázových plastových obalových prostředků uvedených v části D přílohy č. 4 k zákonu, které byly uvedeny na trh a k nimž se vztahují jí uzavřené smlouvy o sdruženém plnění,”.

Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena d) až f).
8. V § 3 odst. 2 písm. e) se slovo „a” nahrazuje čárkou.
9. V § 3 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „a” a doplňuje se písmeno g), které zní:
„g) množství recyklovaných plastů použitých osobami uvádějícími na trh nebo do oběhu jednorázové plastové obaly podle § 12a odst. 1 zákona v těchto obalech, k nimž se vztahují jí uzavřené smlouvy o sdruženém plnění.”.
10. V § 4 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu jednorázové plastové nápojové lahve, ohlašuje ministerstvu údaje z evidence o těchto obalech podle §