Input:

97/2016 Sb., Nařízení vlády o technických požadavcích na výbušniny

č. 97/2016 Sb., Nařízení vlády o technických požadavcích na výbušniny
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 16. března 2016
o technických požadavcích na výbušniny
Vláda nařizuje podle § 4 zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh (dále jen „zákon”), k provedení § 3 písm. d), § 4, § 5 odst. 2, § 6 odst. 2 a 3, § 7, § 8 odst. 2 a 4, § 9 odst. 2, § 12 odst. 1, § 14 odst. 2 a 3, § 15 odst. 2, § 23 odst. 1 písm. a) a § 50 odst. 5 zákona:
§ 1
Předmět úpravy
(1) Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje
a) technické požadavky na výbušniny2) ,
b) způsob posuzování shody výbušnin,
c) podmínky a pravidla pro vypracování EU prohlášení o shodě a pro umisťování označení CE,
d) postupy při dodávání výbušnin na trh,
e) podrobnosti k činnostem hospodářských subjektů a oznámených subjektů při posuzování shody.
(2) Výbušniny jsou výrobky určené k posuzování shody podle § 4 zákona.
(3) Toto nařízení se nevztahuje na výbušniny, které jsou nabývány od výrobce s vyloučením distributora nebo drženy
a) ozbrojenými silami České republiky, Vojenskou policií, bezpečnostními sbory České republiky, Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva a policejními školami zřízenými Ministerstvem vnitra, nebo
b) ozbrojenými silami nebo bezpečnostními sbory jiných států při jejich pobytu na území České republiky, při průjezdu přes území České republiky nebo při přeletu nad územím České republiky, vyplývá-li tak z mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu.
§ 2
Vymezení pojmů
Výrobcem je též osoba, která používá výbušninu pro vlastní potřebu; použitím výbušniny pro vlastní potřebu je použití výbušniny výrobcem při trhacích pracích.
§ 3
Základní technické požadavky
(1) Základní technické požadavky, které musí výbušnina splňovat před jejím uvedením na trh, jsou stanoveny v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Výbušnina musí splňovat základní technické požadavky po celou dobu, po kterou se s ní má nakládat.
(2) Splnění základních technických požadavků podle odstavce 1 se prokazuje posuzováním shody.
(3) Pro výbušninu, která splňuje základní technické požadavky podle odstavce 1 a byla u ní posouzena shoda, vypracovává výrobce EU prohlášení o shodě a umísťuje na výbušninu označení CE.
§ 4
Výbušniny používané pro vlastní potřebu
Povinnosti stanovené zákonem a tímto nařízením výrobci před uvedením výbušniny na trh nebo v souvislosti s ním, popřípadě jeho zplnomocněnému zástupci, byl-li jmenován, se uplatní též pro použití výbušniny výrobcem pro vlastní potřebu. Pokud toto nařízení stanoví dobu pro uchovávání dokumentace od uvedení výbušniny na trh, uplatní se tato doba i od okamžiku použití výbušniny pro vlastní potřebu.
§ 5
Postupy posuzování shody
K posuzování shody výbušniny se základními technickými požadavky podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení použije výrobce jeden z těchto postupů:
a) EU přezkoušení typu (modul B) podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení a současně jeden z těchto postupů
1. shoda s typem založená na interním řízení výroby spolu s kontrolami výrobků pod dohledem v náhodně zvolených intervalech (modul C2) podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení,
2. shoda s typem založená na zabezpečování