Input:

98/2016 Sb., Nařízení vlády o sazbách úhrady

č. 98/2016 Sb., Nařízení vlády o sazbách úhrady
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 16. března 2016
o sazbách úhrady
Vláda nařizuje podle § 33k odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 89/2016 Sb.:
§ 1
Sazby úhrady z vydobytých nerostů
Sazby úhrady z vydobytých nerostů pro jednotlivé dílčí základy úhrady jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení.
§ 2
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.
 
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Mládek, CSc., v. r.
 
Příloha k nařízení vlády č. 98/2016 Sb.
Sazby úhrady z vydobytých nerostů pro jednotlivé dílčí základy úhrady
 
Nerost, skupina nerostů
Jednotka
Sazba v Kč za jednotku
Ropa
m3
558,00
Hořlavý zemní plyn
m3
0,27
Uran
t
5 834,13
Cesium
kg
160 782,00
Cín
t
22 726,00
Lithium
t
10 692,00
Mangan
t
2 308,00
Měď
t
7 115,00
Rubidium
kg
114 103,00
Wolfram
t
46 625,00
Zlato
kg
40 919,00
Drahé kameny - vltavín
kg
1 939,59
Drahé kameny - granáty
kg
1 500,00
Drahé kameny - hmoty SiO2
kg
10,00
Diatomit
t
4,95
Sklářský a slévárenský písek
t
8,24
Bentonit
t
3,32
Nerosty používané pro kamenickou výrobu, včetně štěpných břidlic
m3
17,55
Sádrovec
t
21,84
Grafit
t
30,00
Technicky využitelné krystaly nerostů
t
15,00
Keramické a žáruvzdorné jíly a jílovce
t
34,74
Kaolin
t
30,00
Křemen, křemenec, dolomit, slin, čedič, znělec, trachyt, pokud tyto nerosty jsou vhodné k chemicko-technologickému zpracování nebo zpracování tavením,
t
4,36
Živec
t
13,73
Wollastonit
t
5,00
Vysokoprocentní vápenec
t
10,55
Ostatní vápence a cementářské suroviny
t
3,25
Uhlí černé
t
9,90
Uhlí hnědé dobývané povrchovým způsobem
GJ
1,18
Uhlí hnědé dobývané hlubinně
t
3,88
Stavební kámen
m3
2,91
Štěrkopísky
m3
3,39
Cihlářské suroviny
m3
1,40
Ostatní nerosty
t
50,37
Poznámky
1. Za hořlavý zemní plyn se považují všechny druhy využitelného hořlavého zemního plynu, bez ohledu na jeho genezi, způsob uložení a způsob získání při těžbě. Za hořlavý zemní plyn se považuje také využitý zemní plyn vázaný na ložiska ropy a využitý zemní plyn vázaný na uhelnou hmotu nebo na bituminózní horniny, bez ohledu na způsob jeho získávání.
2. Sazba úhrady za uran, cesium, cín, lithium, mangan, měď, rubidium, wolfram a zlato je stanovena za čistý kov v koncovém produktu těžby a úpravy vydobyté rudy.
3. Za drahé kameny - granáty se považují granáty využitelné pro výrobu šperků včetně bižuterie, ozdobných předmětů a obdobných výrobků. Sazba se nepoužije pro granáty z ložisek těžených pro užití jako technicky využitelné krystaly nerostů, určené zejména pro výrobu abraziv, filtrů a pro použití v technických zařízeních.
4. Za drahé kameny - hmoty SiO2 se považují všechny variety křemene, chalcedonu a opálu, včetně silicifikovaných částí rostlin, které jsou brousitelné a leštitelné, bez ohledu na obsah a formu SiO2. Za drahé kameny - hmoty SiO2 se považují i krystaly křemene využité jako ozdobné předměty. Krystaly křemene využívané pro své technické vlastnosti se považují za technicky využitelné krystaly nerostů. Za drahý kámen - hmoty SiO2 se nepovažuje křemen využitý jako sklářská surovina.
5. Za sklářské a slévárenské písky se považují sedimentární horniny s vysokým obsahem SiO2,