Input:

98/2023 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

č. 98/2023 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
VYHLÁŠKA
ze dne 27. března 2023,
kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 102 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění zákona č. 146/2000 Sb., zákona č. 258/2002 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 407/2010 Sb., zákona č. 137/2011 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 261/2017 Sb. a zákona č. 431/2022 Sb., k provedení § 35 odst. 1 a 3, § 44 odst. 7, § 44j odst. 6, § 51a odst. 11, § 54d odst. 3, § 54e odst. 9, § 54i odst. 9, § 54k odst. 10 a § 54l odst. 4:
Čl. I
Vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 101/1999 Sb., vyhlášky č. 244/2003 Sb., vyhlášky č. 359/2006 Sb., vyhlášky č. 410/2006 Sb., vyhlášky č. 64/2010 Sb., vyhlášky č. 314/2010 Sb., vyhlášky č. 4/2013 Sb., vyhlášky č. 271/2014 Sb., vyhlášky č. 9/2015 Sb., vyhlášky č. 2/2018 Sb. a vyhlášky č. 66/2019 Sb., se mění takto:
1. V poznámce pod čarou č. 20 se věta „Nařízení Komise (EU) č. 73/2010 ze dne 26. ledna 2010, kterým se stanoví požadavky na jakost leteckých dat a leteckých informací pro jednotné evropské nebe, v platném znění.” zrušují.
2. Na konci poznámky pod čarou č. 20 se na samostatné řádky doplňují věty „Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/947 ze dne 24. května 2019 o pravidlech a postupech pro provoz bezpilotních letadel, v platném znění.” a „Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/664 ze dne 22. dubna 2021 o regulačním rámci pro vzdušný prostor U-space.”.
3. V § 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena o) a p), která znějí:
„o) podmínkách provozování a řízení bezpilotního systému a
p) digitální mapě.”.
4. V § 13 odst. 1 písm. a) se za slovo „přistáním” vkládají slova „a balonů”.
5. V § 13 odst. 1 písm. b) a f) a v § 14 odst. 1 písm. b) se slova „ , balonů a letadel bez pilota” nahrazují slovy „a balonů”.
6. V § 13 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.
7. V § 14 odst. 1 písm. f) se slova „a letadel bez pilota” zrušují.
8. V § 14 odst. 2 se slova „využití takovéto plochy je součástí udělené licence k provozování obchodní letecké dopravy, povolení k provozování leteckých prací nebo povolení k provozování letecké činnosti pro vlastní potřebu a že”