Účast zaměstnanců na řešení otázek BOZP, prověrky BOZP

Robert Křepinský

Webinář seznámí posluchače se základními právy zaměstnanců a jejich zástupců v oblasti BOZP, s tím souvisejícími povinnostmi zaměstnavatele a blíže se zaměří na organizaci a obsahovou náplň prověrek BOZP podle ustanovení § 108 odst. 5 zákoníku práce.

Zveřejněno 29.6.2021

Délka videa: 02:08:30

Garance

Obsah:

  • odpovědnost zaměstnavatele v oblasti BOZP
  • legislativní úprava zapojení zaměstnanců a jejich zástupců v oblasti BOZP
  • právo účasti, právo na projednání, právo na informace, právo kontroly, právo dohody
  • působnost odborové organizace, kontrola BOZP prováděná odborovou organizací
  • prověrka BOZP podle § 108 odst. 5 zákoníku práce, podklady k provedení a možné tematické okruhy.

Kapitoly videa

Lektor

Robert Křepinský

Robert Křepinský

je osobou odborně způsobilou v prevenci rizik a osobou odborně způsobilou v oblasti PO. Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se profesně věnuje již téměř třicet let. Od roku 1998 působí jako svazový inspektor bezpečnosti práce – metodik – specialista v OS UNIOS. Je členem Rady vlády pro BOZP – poradního orgánu vlády ČR, předsedou Stálého výboru pro legislativu při Radě vlády pro BOZP a předsedou Pracovní skupiny pro stanovení expozičních limitů chemických látek nebo směsí, odborným poradcem Pracovní skupiny BOZP při Radě hospodářské a sociální dohody ČR a členem Pracovní skupiny expertů BOZP při ČMKOS. Za dobu svého působení se stal autorem či spoluautorem řady publikací, například Hodnocení rizik a zástupci zaměstnanců (VÚBP Praha), Jak postupovat v případě nemoci z povolání nebo CD BOZP a hygiena ve škole.