Input:

130/2000 Sb., Zákon o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném k 1.1.2026

č. 130/2000 Sb., Zákon o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném k 1.1.2026
ZÁKON
ze dne 12. dubna 2000
o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
273/2001 Sb.
(k 2.8.2001)
v § 27 doplňuje odst. 3
37/2002 Sb.
(k 29.1.2002)
mění, 15 novelizačních bodů, též vkládá § 64a
230/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění § 6, § 9 až 13, § 15, § 20 až 24, § 35 a 36, § 38, § 41 a 42, § 44 až 46, § 48, § 51, § 56 až 59, § 62 až 64, vkládá nový § 69a
309/2002 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byl zákon zrušen
238/1992 Sb.
(k 1.3.2005)
v § 5 vkládá odst. 5, mění slova v § 48 odst. 3 písm. a)
(mění nepřímo; novelizační ustanovení byla vložena zákonem č. 96/2005 Sb.)
nález ÚS
283/2005 Sb.
(k 14.7.2005)
nepřímo, ruší změny provedené zák. č. 96/2005 Sb., resp. zák. 238/1992 Sb.
320/2009 Sb.
(k 14.9.2009)
mění § 55 a § 59 písm. d)
222/2012 Sb.
(k 26.6.2012)
mění § 4 odst. 1, § 8 odst. 1, § 9 odst. 2, § 11, § 13, § 14, § 31, § 38 odst. 1, § 43 odst. 7, § 44 odst. 2; vkládá nový § 26a
58/2014 Sb.
(k 7.4.2014)
mění § 4 odst. 2 písm. b) a § 11 odst. 5 písm. e)
114/2016 Sb.
(k 13.4.2016)
mění § 4 odst. 1
322/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění; nová přechodná ustanovení
90/2017 Sb.
(k 13.4.2017)
mění § 4, § 10, § 11, § 15, § 17, § 21, § 26a, § 41 a § 42; nové přechodné ustanovení
38/2019 Sb.
(k 2.3.2019)
mění § 10, § 11, § 13, § 15, § 17, § 18, § 21, § 24, § 29, § 55, § 56a; nové přechodné ustanovení
89/2024 Sb.
(k 1.1.2026)
mění; nová přechodná ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
(1)  Tento zákon upravuje zvláštní pravidla výkonu státní správy voleb do zastupitelstev krajů, zvláštní podmínky výkonu volebního práva v těchto volbách a zvláštní pravidla zjišťování výsledků těchto voleb. Společná pravidla výkonu státní správy voleb upravuje zákon o správě voleb.
(2)  Volební období zastupitelstev krajů je čtyřleté. Volby do zastupitelstev krajů se konají v prvním celém týdnu měsíce října roku, v němž volební období uplyne2) .
§ 2
(1)  Volby do zastupitelstev krajů se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva,3) podle zásad poměrného zastoupení.
(2)  Volebním obvodem je území každého vyššího územního samosprávného celku s výjimkou hlavního města Prahy.
§ 3
Volby do zastupitelstev krajů vyhlašuje prezident republiky nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Rozhodnutí o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů se vyhlašuje ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv.
§ 4
Právo volit
(1)  Právo volit do zastupitelstva kraje má státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci,4) která náleží do územního obvodu kraje, (dále jen „volič”).
(2)  Překážkami výkonu volebního práva podle odstavce 1 jsou vedle překážek stanovených zákonem o správě voleb také
a)  zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody nebo výkonu zabezpečovací detence, nebo
b)  výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí.
 
 
§ 5
Právo být volen
(1)  Členem zastupitelstva kraje může být zvolen každý volič, u kterého není překážka ve výkonu volebního práva podle § 4 odst. 2 písm. a) a překážka ve výkonu práva být volen.
(2)  Funkce člena zastupitelstva kraje je neslučitelná
a)  s funkcí vykonávanou na ministerstvu, jiném ústředním orgánu státní správy nebo na orgánu státní správy s celostátní působností,