Input:

132/2023 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů

č. 132/2023 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů
VYHLÁŠKA
ze dne 11. května 2023,
kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst. 1 a 3 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 367/2019 Sb. a zákona č. 426/2021 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 5 odst. 5, § 7 odst. 1, § 20 odst. 4 a § 49o odst. 9 zákona:
Čl. I
Vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění vyhlášky č. 243/1996 Sb., vyhlášky č. 346/2000 Sb., vyhlášky č. 413/2001 Sb., vyhlášky č. 577/2004 Sb., vyhlášky č. 58/2013 Sb., vyhlášky č. 8/2015 Sb., vyhlášky č. 117/2017 Sb., vyhlášky č. 48/2018 Sb. a vyhlášky č. 269/2020 Sb., se mění takto:
1. V úvodní větě vyhlášky se slova „§ 5 odst. 3, § 6 odst. 1, § 7 odst. 2 a § 20 odst. 3” nahrazují slovy „§ 5 odst. 5, § 6 odst. 1 a 2, § 7 odst. 1, § 20 odst. 4 a § 49o odst. 9”.
2. V § 5 odst. 2 písmeno a) zní:
„a)  technická způsobilost určených technických zařízení doložená
1.  průkazem způsobilosti určeného technického zařízení,
2.  ES prohlášením o shodě nebo vhodnosti pro použití, jde-li o zařízení, které je prvkem interoperability, nebo
3.  ES prohlášením o ověření, jde-li o zařízení, které je subsystémem,”.
3. V § 11 se doplňuje odstavec 12, který zní:
„(12)  Na dráze budované pro rychlost vyšší než 200 km/h, nejde-li o úsek v tunelu, musí být zachován mezi stavbami, pevnými zařízeními nebo jinými překážkami a přilehlou kolejí této dráhy volný prostor z důvodu ochrany staveb a pevných zařízení před aerodynamickým zatížením. Volný prostor nesmí sloužit ke skladování předmětů, které nejsou pevně spojeny se zemí, nestanoví-li provozovatel dráhy jinak.”.
4. V § 16 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2)  Na dráze budované pro rychlost vyšší než 160 km/h není přípustné zřizovat přechod určený pro cestující nebo veřejnost.”.

Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 3 až 7.
5. V § 16 odst. 7 větě první se číslo „4” nahrazuje číslem „5”.
6. V § 19 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4)  V dopravně na dráze budované pro rychlost vyšší než 200 km/h musí být chráněna přímou boční ochranou zajištěnou výhradně odvratnou kolejí
a)  hlavní a předjízdná staniční kolej od manipulační koleje a
b)  hlavní kolej od předjízdné staniční koleje.”.
7. V § 23 odst. 1 písm. d) bod 3 zní:
„3.  jde-li o trať dráhy celostátní nebo regionální, evropským vlakovým zabezpečovacím systémem6, nebo”.

Poznámka pod čarou č. 6 zní:


6 Nařízení Komise (EU) 2016/919 ze dne 27. května 2016 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů „Řízení a zabezpečení” železničního systému v Evropské unii, v platném znění.”.
8. V § 23 odst. 1 písm. d) bodě 4 se slova „vlakovým zabezpečovacím systémem