Input:

149/2012 Sb., Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2012-2017, FIX %

č. 149/2012 Sb., Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2012-2017, FIX %
SDĚLENÍ
Ministerstva financí
ze dne 9. května 2012,
jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2012-2017, FIX %
Ministerstvo financí vydává státní dluhopisy v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o dluhopisech”) a určuje emisní podmínky Kuponového spořicího státního dluhopisu České republiky, 2012-2017, FIX %:
1.  Základní charakteristika dluhopisů:
Emitent: Česká republika - Ministerstvo financí
Název: Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2012-2017, FIX %
Zkrácený název: SSD-K ČR, FIX %, 17
Pořadové číslo emise: 68.
Jmenovitá hodnota: 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká)
Emisní kurz: 100 % jmenovité hodnoty
Forma dluhopisu: cenný papír na doručitele
Podoba dluhopisu: zaknihovaný cenný papír
Měna, v níž jsou dluhopisy denominovány: koruna česká (CZK)
Datum počátku emisní lhůty: 10. 5. 2012
Datum ukončení emisní lhůty: 12. 6. 2016
Datum emise: 12. 6. 2012
Datum splatnosti: 12. 6. 2017
 
Úrokový výnos pro první výnosové období od 12. 6. 2012 do 12. 6. 2013:
1,00 % p. a.
Úrokový výnos pro druhé výnosové období od 12. 6. 2013 do 12. 6. 2014:
2,00 % p. a.
Úrokový výnos pro třetí výnosové období od 12. 6. 2014 do 12. 6. 2015:
3,00 % p. a.
Úrokový výnos pro čtvrté výnosové období od 12. 6. 2015 do 12. 6. 2016:
4,50 % p. a.
Úrokový výnos pro páté výnosové období od 12. 6. 2016 do 12. 6. 2017:
6,00 % p. a.
   Zdanění úrokových výnosů: podle právních předpisů České republiky
ISIN: CZ0001003560
2.  Dluhopisy jsou ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2 zákona o dluhopisech vydávány na základě zvláštních zákonů o státním dluhopisovém programu, které vydání státních dluhopisů umožňují.
3.  Dluhopisy znějí na doručitele, vydávají se v zaknihované podobě a jsou evidovány v samostatné evidenci, kterou vede podle ustanovení § 35 odst. 1 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo financí (dále jen „evidence ministerstva”).
4.  Dluhopisy může upsat pouze:
a)  fyzická osoba,
b)  občanské sdružení nebo honební společenstvo,
c)  odborová organizace nebo organizace zaměstnavatelů,
d)  nadace nebo nadační fond,
e)  obecně prospěšná společnost,
f)  registrovaná církev nebo náboženská společnost, svaz církví nebo náboženských společností,
g)  stavovská komora nebo profesní organizace,
h)  školská právnická osoba, jejímž zřizovatelem nejsou ministerstvo, kraj, obec nebo svazek obcí ve smyslu § 124 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,
i)  Hospodářská komora České republiky nebo Agrární komora České republiky zřízené ve smyslu zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a o Agrární komoře České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
j)  veřejná vysoká škola zřízená ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších