Input:

16/2022 Sb., Vyhláška o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností, ve znění účinném k 1.1.2023

č. 16/2022 Sb., Vyhláška o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností, ve znění účinném k 1.1.2023
VYHLÁŠKA
ze dne 21. ledna 2022
o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
445/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
mění § 33 odst. 1 a 2
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 13 odst. 4, § 15 odst. 4, § 17 odst. 2 písm. c), § 21 odst. 6, § 23 odst. 7, § 27 odst. 4, § 28 odst. 3, § 31 odst. 1, § 32 odst. 5, § 36 odst. 4, § 50 odst. 6, § 51 odst. 7, § 53 odst. 6, § 57 odst. 7, § 59 odst. 2, § 62 odst. 3 písm. a) a b), § 67 odst. 3 písm. c), § 68 odst. 4, § 69 odst. 2 písm. a) a c), § 69 odst. 5 písm. a) až c), § 72 odst. 6, § 74 odst. 7 písm. a) až c) a § 80 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) , zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) a upravuje
a) minimální rozsah a způsob vedení informačních kampaní v rámci osvětové činnosti a jejich zaměření na konkrétní cílové skupiny konečných uživatelů,
b) požadavky na soustřeďování a přepravu výrobků s ukončenou životností, včetně jejich dočasného uložení,
c) požadavky na shromažďovací prostředky a plochy v místech zpětného odběru a stavebně technické provedení míst zpětného odběru, pokud jde o výrobky s ukončenou životností s nebezpečnými vlastnostmi nebo s jejichž nakládáním mohou být spojena zdravotní nebo bezpečnostní rizika,
d) formulář pro podání návrhu na zápis do Seznamu výrobců a způsob zajištění dálkového přístupu pro vkládání údajů do Seznamu výrobců, provádění změn a výmazu zapsaných údajů,
e) rozsah a způsob vedení evidencí výrobcem a provozovatelem kolektivního systému,
f) obsahové náležitosti a rozsah roční zprávy o výrobcích s ukončenou životností pro výrobce a provozovatele kolektivního systému,
g) způsob určení minimální výše kauce pro výrobce solárních panelů uvedených na trh ode dne 1. ledna 2013 a formulář pro podání žádosti o souhlas k čerpání peněžních prostředků tvořících kauci ze zvláštního vázaného účtu,
h) formulář pro podání žádosti o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému,
i) minimální rozsah ověření údajů auditorem,
j) podskupiny elektrozařízení, které spadají do skupin elektrozařízení podle přílohy č. 1 k zákonu o výrobcích s ukončenou životností (dále jen „zákon”),
k) podrobnosti označování odpadních elektrozařízení,
l) způsob ověření funkčnosti a bezpečnosti použití zpětně odebraného elektrozařízení,
m) způsob výpočtu úrovně využití odpadních elektrozařízení pro účely plnění povinnosti využití zpětně odebraných odpadních elektrozařízení minimálně v rozsahu podle přílohy č. 3 k zákonu,
n) látky a součásti k přednostnímu vyjmutí z odpadního elektrozařízení,
o) technické požadavky na demontáž, soustřeďování, skladování a zpracování odpadních elektrozařízení a seznam vybraných technických norem,
p) seznam vybraných technických norem pro akreditaci odborně způsobilé třetí osoby zajišťující ověření shody s technickými normami zpracovatele odpadních elektrozařízení,
q) rozsah vedení průběžné evidence a způsob ohlašování