Input:

162/2021 Sb., Vyhláška o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně a expanzní zbraně a o technických požadavcích na plynové nábojky pro expanzní zbraně

č. 162/2021 Sb., Vyhláška o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně a expanzní zbraně a o technických požadavcích na plynové nábojky pro expanzní zbraně
VYHLÁŠKA
ze dne 31. března 2021
o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně a expanzní zbraně a o technických požadavcích na plynové nábojky pro expanzní zbraně
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 79 odst. 4 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 229/2016 Sb. a zákona č. 13/2021 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje dovolené výrobní provedení plynové zbraně a expanzní zbraně a technické požadavky na plynové nábojky pro expanzní zbraně.
§ 2
Dovolené výrobní provedení plynové zbraně
(1) Hlavní část plynové zbraně musí být vyrobena tak, aby byla znemožněna její úprava na zbraň, do které by bylo možné nabít a ve které by bylo možné odpálit kulový náboj nebo náboj s hromadnou střelou.
(2) Rozměry nábojové komory u plynové zbraně musí umožňovat použití pouze střeliva, na něž je zbraň konstruována.
(3) U plynové zbraně, jejíž konstrukční řešení umožňuje při běžné manipulaci a čištění zbraně rozebrání hlavní části, musí být hlavní část konstruována způsobem znemožňujícím vystřelit kulový náboj nebo náboj s hromadnou střelou.
§ 3
Obecné požadavky pro dovolené výrobní provedení expanzní zbraně
Nově vyrobená expanzní zbraň splňuje požadavky na dovolené výrobní provedení, pokud
a) z ní není možné vystřelit jednotnou nebo hromadnou střelu anebo jiný pevný projektil; lze z ní vystřelit pouze pyrotechnický výrobek s akustickým, světelným nebo dýmovým efektem při použití úsťového adaptéru,
b) je konstruována pro nábojky uvedené v technické normě ČSN 39 5020 Náboje a vývrty hlavní - Rozměry, tlaky a energie v tabulce VIII tabulek rozměrů nábojů a nábojových komor,
c) ji nelze s pomocí běžných nástrojů upravit na palnou zbraň umožňující výstřel náboje s hromadnou nebo jednotnou střelou anebo s jiným pevným projektilem,
d) její hlavní části nelze použít jako hlavní části palné zbraně umožňující výstřel náboje s hromadnou nebo jednotnou střelou anebo s jiným pevným projektilem,
e) její hlaveň není možné od zbraně oddělit, odstranit nebo upravit bez funkčně významného poškození nebo zničení dané expanzní zbraně,
f) všechny zábrany jsou trvalé a nemohou být odstraněny; při odstranění musí dojít ke zničení nábojové komory nebo hlavně dané expanzní zbraně, a
g) nábojová komora a hlaveň jsou vzájemně posunuty, prohnuty nebo vychýleny způsobem znemožňujícím vystřelit hromadnou nebo jednotnou střelu anebo jiný pevný projektil.
§ 4
Zvláštní požadavky pro dovolené výrobní provedení expanzní zbraně
(1) Nově vyrobená krátká expanzní zbraň musí splňovat požadavky podle § 3 a dále musí obsahovat hlaveň s neoddělitelnou zábranou po celé délce hlavně, přičemž zábrana začíná v nejbližší možné vzdálenosti za nábojovou komorou tak, aby byl umožněn únik plynů příslušnými otvory, a končí tak, aby volný prostor ponechaný v ústí hlavně nepřesahoval 1 cm délky od ústí hlavně, a to tak, aby takovou