Input:

207/2012 Sb., Vyhláška o profesionálních zařízeních pro aplikaci přípravků a o změně vyhlášky č. 384/2011 Sb., o technických zařízeních a o označování dřevěného obalového materiálu a o změně vyhlášky č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin

č. 207/2012 Sb., Vyhláška o profesionálních zařízeních pro aplikaci přípravků a o změně vyhlášky č. 384/2011 Sb., o technických zařízeních a o označování dřevěného obalového materiálu a o změně vyhlášky č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin
VYHLÁŠKA
ze dne 6. června 2012
o profesionálních zařízeních pro aplikaci přípravků a o změně vyhlášky č. 384/2011 Sb., o technických zařízeních a o označování dřevěného obalového materiálu a o změně vyhlášky č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 88 odst. 1 písm. c) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 199/2012 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 61 odst. 7, § 62 odst. 1 a 3, § 64 odst. 4 zákona:
ČÁST PRVNÍ
O PROFESIONÁLNÍCH ZAŘÍZENÍCH PRO APLIKACI PŘÍPRAVKŮ
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a stanoví:
a) náležitosti postupu údržby a kalibrace profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků,
b) omezení použití jednotlivých profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků a postupy při jejich použití v závislosti na druhu a způsobu aplikace vedoucí k minimalizaci rizik pro ochranu zdraví a životního prostředí,
c) postupy pro přípravu postřikové kapaliny a pro čištění profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků,
d) požadavky na omezení nežádoucího úletu přípravků,
e) podmínky použití profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků omezujícího úlet přípravků, za kterých nemusí být dodrženy ochranné vzdálenosti určené v rozhodnutí o povolení přípravku,
f) lhůty pro provádění kontrolního testování profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků,
g) technologické požadavky na profesionální zařízení pro aplikaci přípravků,
h) technologický postup kontrolního testování profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků,
i)  technické podmínky pro kontrolní testování profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků,
j) náležitosti a vzor osvědčení o funkční způsobilosti profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků,
k) náležitosti a vzor kontrolní nálepky.
§ 2
Použití profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků
(K § 61 odst. 7 zákona)
(1) Náležitosti postupu údržby a kalibrace profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(2) Omezení použití jednotlivých profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků a postupy při jejich použití v závislosti na druhu a způsobu aplikace vedoucí k minimalizaci rizik pro ochranu zdraví a životního prostředí stanoví příloha č. 2 k této vyhlášce.
(3) Příprava aplikační kapaliny a provádění čištění profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků musí být v souladu s požadavky stanovenými v příloze č. 3 k této vyhlášce.
§ 3
Požadavky na omezení nežádoucího úletu přípravků a podmínky použití profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků omezujících úlet přípravků
(K § 62 odst. 1 a 3 zákona)
(1) Požadavky na