Input:

207/2021 Sb., Vyhláška o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích, ve znění účinném k 17.9.2022

č. 207/2021 Sb., Vyhláška o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích, ve znění účinném k 17.9.2022
VYHLÁŠKA
ze dne 18. května 2021
o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
271/2022 Sb.
(k 17.9.2022)
mění § 1 a vkládá § 18a; nové přechodné ustanovení
Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. j) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb. a zákona č. 131/2015 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje rozsah, náležitosti a termíny vyúčtování dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie a souvisejících služeb v elektroenergetice a v plynárenství, rozsah a náležitosti informací o vyúčtování dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice a dodávek tepelné energie a termíny poskytování informací o vyúčtování.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a)  vyúčtováním vyhodnocení přijatých plateb za poskytnuté plnění a celkové výše ceny za poskytnuté plnění, na základě kterého se provádí vyrovnání přeplatku nebo nedoplatku,
b)  řádným vyúčtováním vyúčtování provedené za zúčtovací období,
c)  mimořádným vyúčtováním vyúčtování provedené v průběhu zúčtovacího období za jeho příslušnou část,
d)  opravným vyúčtováním vyúčtování, kterým se provádí oprava řádného nebo mimořádného vyúčtování.
§ 3
Doklad o vyúčtování
(1)  Doklad o vyúčtování poskytovaný obchodníkem s elektřinou, výrobcem elektřiny nebo provozovatelem distribuční soustavy zákazníkovi, jehož odběrné elektrické zařízení je připojeno do sítě nízkého napětí, a doklad o vyúčtování poskytovaný obchodníkem s plynem, výrobcem plynu nebo provozovatelem distribuční soustavy zákazníkovi kategorie domácnost nebo kategorie maloodběratel se skládá
a)  ze základní části označené ČÁST A,
b)  z podrobné části označené ČÁST B a
c)  z doprovodné části označené ČÁST C.
(2)  Doklad o vyúčtování poskytovaný dodavatelem tepelné energie se skládá
a)  ze základní části,
b)  z podrobné části a
c)  z doprovodné části.
§ 4
Rozsah dokladu o vyúčtování
(1)  Pokud o to zákazník písemně požádá, může být doklad o vyúčtování poskytovaný podle § 3 odst. 1 poskytnut pouze v rozsahu základní části, popřípadě základní části a podrobné části. Současně osoba, která vyúčtování provádí, zpřístupní zákazníkovi ostatní části dokladu o vyúčtování způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(2)  Pokud o to zákazník písemně požádá, poskytuje se mu doklad o vyúčtování opět v plném rozsahu podle § 3 odst. 1.
§ 5
Formální náležitosti dokladu o vyúčtování
(1)  Osoba, která provádí vyúčtování, uvede na dokladu o vyúčtování informaci, zda se jedná o vyúčtování řádné, mimořádné nebo opravné.
(2)  Osoba, která provádí vyúčtování, uvede na dokladu o vyúčtování veškeré údaje v přesné, přehledné, srozumitelné a čitelné podobě.
(3)  Základní část dokladu o vyúčtování podle § 3 poskytne osoba, která vyúčtování provádí, zřetelně oddělenou od ostatních částí dokladu o vyúčtování.
§ 6
Náležitosti dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny a související služby v elektroenergetice