Input:

215/2015 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu

č. 215/2015 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu
VYHLÁŠKA
ze dne 26. srpna 2015,
kterou se mění vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98a odst. 1 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb. a zákona č. 165/2012 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 písm. f) se slova „pohon vozidel městské hromadné dopravy” nahrazují slovy „provoz plnících stanic určených pro pohon vozidel” a na konci textu písmene se doplňují slova „ ; pro účely výpočtu bezpečnostního standardu dodávky plynu se tato skupina dělí na
1. podskupinu D1 s převažujícím otopovým odběrem, do níž náležejí odběrná místa zákazníků, pokud součet hodnot spotřeb za poslední čtvrtletí předchozího roku a první čtvrtletí daného roku činí 70 % a více z celkové spotřeby za období od 1. dubna předchozího roku do 31. března daného roku; pokud není k dispozici údaj o skutečné spotřebě, nahradí se plánovanou měsíční spotřebou uvedenou ve smlouvě o distribuci,
2. podskupinu D2 s převažujícím technologickým odběrem, do níž náležejí odběrná místa zákazníků, pokud součet hodnot spotřeb za poslední čtvrtletí předchozího roku a první čtvrtletí daného roku činí méně než 70 % z celkové spotřeby za období od 1. dubna předchozího roku do 31. března daného roku; pokud není k dispozici skutečná spotřeba, nahradí se plánovanou měsíční spotřebou uvedenou ve smlouvě o distribuci”.
2. V § 2 se doplňují odstavce 6 až 8, které znějí:
„(6) Do skupin podle odstavce 1 se z důvodu zajištění provozuschopnosti plynárenské soustavy České republiky nezařazují odběrná místa s technologickou spotřebou plynu nezbytnou pro zajištění bezpečného provozu daného plynárenského zařízení
a) provozovatele přepravní soustavy,
b) provozovatelů distribučních soustav,
c) provozovatelů zásobníků plynu,
d) provozovatelů výroben plynu.
(7) K přerušení sjednané přepravy plynu nebo distribuce plynu a sjednané dodávky plynu do odběrných míst podle odstavce 6 dochází při havarijním odběrovém stupni až poté, co byla přerušena dodávka plynu do všech odběrných míst skupin zákazníků A, B1, B2, C1, C2, D, E a F.
(8) Tato vyhláška se nevztahuje na distribuční soustavy, jimiž jsou distribuovány jiné druhy plynů než plyn zemní, a na výrobny plynu, které jsou s těmito distribučními soustavami propojeny.”.
3. § 3 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 10 a 11 zní:
㤠3
Předcházení stavu nouze
(1) Při předcházení stavu nouze ve fázi včasného varování5oznámeného provozovatelem přepravní soustavy pro celé území státu
a) provozovatel přepravní soustavy využívá akumulace přepravní soustavy, provozovatelé distribučních soustav využívají akumulace