Input:

229/2006 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů

č. 229/2006 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů
ZÁKON
ze dne 26. dubna 2006,
kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o ochraně spotřebitele
Čl. I
Zákon č. 634/1992 Sb., ve znění zákona č. 217/1993 Sb., zákona č. 40/1995 Sb., zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 64/2000 Sb., zákona č. 145/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 452/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 277/2003 Sb., zákona č. 439/2003 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb. a zákona č. 217/2004 Sb., se mění takto:
1. V § 10 se odstavec 8 zrušuje.
2. § 11 včetně poznámky pod čarou č. 10 zní:
㤠11
(1) Pokud jsou informace uvedené v § 9, 10, 13 a 19 poskytovány písemně, uvádějí se v českém jazyce.
(2) Jednotlivé informace uvedené v § 9 a 10 mohou být poskytnuty v podobě symbolů (piktogramů), které musí být srozumitelné, čitelné a úplné. V případě prodeje výrobků, při jejichž označení byly použity symboly (piktogramy), je prodávající povinen na požádání vysvětlit nebo vhodně zpřístupnit spotřebiteli jejich význam.
(3) Fyzikální veličiny musí být vyjádřeny v měřicích jednotkách stanovených zvláštním právním předpisem10.


10§ 2 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.”.
3. § 13 zní:
㤠13
Prodávající je povinen spotřebitele řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady výrobků a služeb, včetně podmínek uplatnění rozporu s kupní smlouvou (dále jen „reklamace”) spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit, a o provádění záručních oprav.”.
4. V § 14 se vkládá nový odstavec 1, který včetně poznámky pod čarou č. 11b zní:
„(1) Prodávající je povinen označit provozovnu způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem11b.


11b§ 17 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.”.

Dosavadní text se označuje jako odstavec 2.
5. Za § 14 se vkládá nový § 14a, který včetně poznámek pod čarou č. 11c a 11d zní:
㤠14a
Provozovatel tržiště (tržnice)11c, včetně obce pronajímající část veřejného prostranství k příležitostnému stánkovému prodeji, jsou povinni vést evidenci prodávajících, která musí obsahovat údaje v rozsahu uvedeném ve zvláštním právním předpise11d, a předložit ji na žádost dozorovému orgánu. Evidenci je povinen uchovávat po dobu jednoho roku ode dne provedení evidenčního záznamu.


11c§ 132 písm. d) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 217/2005 Sb.
11d§ 17 odst. 7 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.”.
6. V § 15 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Není-li služba poskytnuta na počkání, je prodávající