Input:

243/2023 Sb., Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech

č. 243/2023 Sb., Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech
VYHLÁŠKA
ze dne 26. července 2023
o provedení některých ustanovení zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 4 odst. 3 a 6, § 8 odst. 7, § 10b odst. 4 a § 11 odst. 4 zákona č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění zákona č. 89/2017 Sb. a zákona č. 60/2023 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) ,2) stanoví
a)  vzor evidenční knihy zařízení s obsahem regulovaných látek,
b)  požadavky na způsob vedení a uchovávání záznamů podle čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/20142) ,
c)  minimální požadavky na teoretickou a praktickou zkoušku prováděnou hodnotícím a certifikačním subjektem,
d)  rozsah požadovaných znalostí ke znovuzískávání, regeneraci nebo zneškodňování regulovaných látek,
e)  postupy pro činnosti uvedené v § 10 odst. 1 a 2 nebo § 10a odst. 1 a 2 zákona s výjimkou postupů spočívajících v kontrole těsnosti chladicích nebo klimatizačních zařízení anebo systémů požární ochrany obsahujících fluorované skleníkové plyny,
f)  obsahové náležitosti certifikátů a způsob vydávání certifikátů a
g)  vzory pro podávání zpráv.
§ 2
Vzor evidenční knihy zařízení s obsahem regulovaných látek
Vzor evidenční knihy zařízení podle § 4 odst. 2 zákona je uveden v části A přílohy č. 1 k této vyhlášce.
§ 3
Požadavky na způsob vedení a uchovávání záznamů podle čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014
(1)  Záznamy vedené podle čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/20142) se vedou v českém jazyce v písemné formě, a to v listinné nebo elektronické podobě.
(2)  V případě záznamů vedených v listinné formě se použije vzor evidenční knihy uvedený v části B přílohy č. 1 k této vyhlášce nebo jiný typ evidence, který umožňuje vedení všech záznamů podle čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/20142) . Každý záznam, včetně oprav záznamů, prováděný do evidenční knihy obsahuje informaci o datu provedení záznamu, o osobě, která záznam provedla, včetně čísla jejího certifikátu, a podpis této osoby.
(3)  V případě záznamů vedených v elektronické formě se elektronická evidence vede tak, aby umožňovala vedení všech záznamů podle čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/20142) . Při elektronické evidenci je nutno zajistit, aby záznamy prováděly pouze osoby k tomu oprávněné s tím, že je třeba zajistit možnost identifikace osoby, která záznam provedla. Dále je nutno zajistit, aby
a)  při opravě záznamu bylo možné zjistit obsah původního záznamu, datum provedení opravy, charakter opravy a identifikaci osoby, která opravu provedla,
b)  veškeré záznamy, včetně jejich oprav, byly zálohovány, a to na jiném úložišti než původní záznamy, včetně jejich oprav,
c)  záznamy, včetně jejich oprav, a jejich zálohy byly prováděny a