Input:

264/2017 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

č. 264/2017 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
ZÁKON
ze dne 19. července 2017,
kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o České obchodní inspekci
Čl. I
Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 240/1992 Sb., zákona č. 22/1997 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 145/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 321/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 439/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb., zákona č. 145/2010 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 219/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 378/2015 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 452/2016 Sb. a zákona č. 65/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.
2. V § 1 odstavec 3 zní:
„(3) Česká obchodní inspekce se člení na ústřední inspektorát a jemu podřízené inspektoráty mající územní působnost pro tyto kraje a toto sídlo:
a) Středočeský a Hlavní město Prahu se sídlem v Praze,
b) Jihočeský a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích,
c) Plzeňský a Karlovarský se sídlem v Plzni,
d) Ústecký a Liberecký se sídlem v Ústí nad Labem,
e) Královéhradecký a Pardubický se sídlem v Hradci Králové,
f) Jihomoravský a Zlínský se sídlem v Brně,
g) Olomoucký a Moravskoslezský se sídlem v Ostravě.”.
3. V § 1 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 8 zní:
„(4) Česká obchodní inspekce je organizační složkou státu3ga je účetní jednotkou8.


8Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.”.
4. V § 1 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
„(5) Jako orgán prvního stupně rozhoduje ve správním řízení inspektorát příslušný podle své územní působnosti. O odvolání proti rozhodnutí inspektorátu rozhoduje ústřední inspektorát; v případech, kdy v prvním stupni rozhodl inspektorát podle věty první, je ústřední inspektorát příslušný též k vedení přezkumného řízení.”.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.
5. § 2 včetně poznámek pod čarou č. 9 až 11 zní:
㤠2
(1) Česká obchodní inspekce kontroluje fyzické a právnické osoby, které nabízejí, prodávají, dodávají nebo uvádějí na trh výrobky, nabízejí nebo poskytují služby nebo vyvíjejí jinou činnost podle tohoto zákona nebo podle zvláštního právního předpisu9, pokud to tento zákon nebo zvláštní právní předpis10stanoví.
(2) Česká obchodní inspekce spolupracuje s příslušnými orgány členských států Evropské unie a států tvořících Evropský