Input:

269/2018 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky V Jezírkách a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 269/2018 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky V Jezírkách a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
VYHLÁŠKA
ze dne 30. listopadu 2018
o vyhlášení Národní přírodní památky V Jezírkách a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 5 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb., zákona č. 123/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb.:
§ 1
Vyhlášení národní přírodní památky
(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka V Jezírkách (dále jen „národní přírodní památka”).
(2) Za národní přírodní památku se vyhlašuje přírodní útvar, územně vymezený v odstavci 3, určený k ochraně
a) travinných ekosystémů luk a pastvin,
b) mokřadních a vodních ekosystémů slatinných a přechodových rašelinišť a vegetace parožnatek,
c) biotopů vzácných a ohrožených druhů rostlin prstnatce pleťového (Dactylorhiza incarnata), vstavače bahenního (Orchis palustris) a žluťuchy žluté (Thalictrum flavum), včetně jejich populací,
d) biotopů vzácných a ohrožených druhů živočichů blatnice skvrnité (Pelobates fuscus) a kuňky ohnivé (Bombina bombina), včetně jejich populací.
(3) Národní přírodní památka se rozkládá na území Středočeského kraje, v katastrálním území Velim. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1) . Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(4) Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§ 2
Bližší ochranné podmínky
Na celém území národní přírodní památky lze jen se souhlasem orgánu ochrany přírody
a) povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2) ,
b) povolovat nebo provádět stavby, povolovat nebo provádět změny dokončených staveb nebo změny staveb před jejich dokončením anebo umisťovat stavby, reklamní nebo informační zařízení,
c) povolovat nebo provádět změny vodního režimu pozemků,
d) provádět zemní práce,
e) ukládat věci, s výjimkou krátkodobého uložení dřevní hmoty na lesním pozemku,
f) hnojit pozemky nebo používat chemické látky anebo chemické směsi na pozemcích,
g) zřizovat rybářská zařízení,
h) vysazovat nebo lovit ryby,
i) zřizovat nová přikrmovací zařízení nebo slaniska,
j) přikrmovat nebo vnadit zvěř mimo přikrmovací zařízení,
k) vyznačovat cyklistické nebo turistické trasy, nebo
l) vjíždět vozidly; souhlas se nevyžaduje u vozidel základních složek integrovaného záchranného systému3) a ozbrojených sil České republiky při plnění jejich úkolů, vozidel dalších orgánů veřejné moci při výkonu jejich působnosti v oblasti veřejné správy, vozidel potřebných pro zajištění hospodaření na pozemcích a péče o ně a vozidel potřebných pro zajištění veterinární péče.
§ 3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.
 
Ministr:
Mgr. Brabec v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 269/2018 Sb.
Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální