Input:

326/2019 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění pozdějších předpisů

č. 326/2019 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
VYHLÁŠKA
ze dne 3. prosince 2019,
kterou se mění vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
Česká národní banka stanoví podle § 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění vyhlášky č. 310/2014 Sb. a vyhlášky č. 301/2015 Sb., se mění takto:
1. V § 2 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).
2. V § 3 odst. 2 písmeno b) zní:
„b) do 29 dnů po skončení kalendářního měsíce, k němuž se vztahuje, výkaz FIN (IND) 01-12 „Finanční informace (FINREP) na individuálním základě”.”.
3. V § 3 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Výkaz podle odstavce 2 písm. b) sestavený za
a) březen, červen a září se předkládá do 37 dnů po skončení kalendářního měsíce, k němuž se vztahuje,
b) prosinec se předkládá do 10. února následujícího roku.”.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.
4. V § 3 odst. 4 písmeno d) zní:
„d) do 33 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahuje, výkaz DZ (ČNB) 23-04 „Hlášení o úrokovém riziku družstevní záložny”.”.
5. V § 3 se odstavec 6 zrušuje.
6. § 6 včetně nadpisu zní:
㤠6
Způsob a forma předkládání výkazů
(1) Družstevní záložna předkládá České národní bance výkazy podle § 3 a 4 v elektronické podobě jako datové zprávy ve formátu a struktuře datových souborů.
(2) Datové zprávy podle odstavce 1 jsou předávány prostředky umožňujícími dálkový přístup prostřednictvím internetového aplikačního nebo uživatelského rozhraní sběrného systému České národní banky.
(3) Datovou zprávu podle odstavce 1 podepíše družstevní záložna uznávaným elektronickým podpisem kontaktní osoby.
(4) Družstevní záložna sdělí České národní bance jméno, adresu pracoviště, telefonní číslo a adresu elektronické pošty kontaktních osob. O změnách těchto údajů informuje družstevní záložna Českou národní banku bez zbytečného odkladu.”.
7. § 8 se včetně nadpisu zrušuje.
8. V § 9 se věta druhá zrušuje.
9. Příloha č. 1 včetně nadpisu zní:
„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 426/2013 Sb.
Obsah výkazů předkládaných družstevní záložnou České národní bance
1. DZ (ČNB) 26-12 „Měsíční výkaz o vybraných závazcích pro výpočet PMR”
Výkaz obsahuje údaje pro výpočet povinných minimálních rezerv souhrnně za všechny měny, v členění podle původní splatnosti závazků a podle základního sektorového členění věřitelů.
2. DZ (ČNB) 43-04 „Hlášení o koncentraci úvěrů a vkladů družstevní záložny”
Výkaz obsahuje údaje o souhrnné výši pohledávek v hodnotě před znehodnocením a závazků za 15 úvěrových institucí a 15 jiných osob než úvěrových institucí (vládní instituce a ostatní klienti) s nejvyšším objemem pohledávek nebo závazků.
3. DZ (ČNB) 50-04 „Hlášení o organizační struktuře družstevní záložny”
Výkaz