Input:

326/2004 Sb., Zákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění účinném k 1.7.2023

č. 326/2004 Sb., Zákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění účinném k 1.7.2023
ZÁKON
ze dne 29. dubna 2004
o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
626/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
v § 89 doplňuje odst. 8
444/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 78 odst. 14 nahrazuje slova
131/2006 Sb.
(k 14.4.2006)
mění celkem 131 novelizačních bodů
189/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
vkládá v § 2 odst. 1 písm. u), v § 84 odst. 4 a v § 86 odst. 8
249/2008 Sb.
(k 4.7.2008)
mění § 28, § 43, § 76, § 79, § 86, § 88
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 72 a § 88 odst. 1 písm. b)
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 78 odst. 14
291/2009 Sb.
(k 1.10.2009)
mění § 28 odst. 1 a 8, § 72, § 78 odst. 6, § 86 odst. 1, § 88 odst. 1, 3 a 4
490/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 39, § 42 odst. 1 písm. r), § 43, § 75, § 76, § 78, § 88 odst. 3; vkládá nový § 46a, § 76a
102/2010 Sb.
(k 15.4.2010)
mění § 8
245/2011 Sb.
(k 1.9.2011)
mění, celkem 162 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
18/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 25 odst. 2
199/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění, nová přechodná ustanovení
199/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
nabývá účinnosti znění § 52 odst. 5 písm. f)
199/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 5 odst. 2 a § 79e odst. 1 písm. a); vkládá v § 79a odst. 1 písm. c)
503/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 72 odst. 8
279/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění, celkem 48 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
243/2016 Sb.
(k 29.7.2016)
mění, celkem 15 novelizačních bodů
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 73 a v části první ustanovení hlavy VII
193/2017 Sb.
(k 1.9.2017)
mění § 2 odst. 1 písm. x)
299/2017 Sb.
(k 1.12.2017)
mění, celkem 143 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
369/2019 Sb.
(k 15.1.2020)
mění, celkem k datu 157 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
Účinnost zákona byla stanovena k 14.12.2019, ale k jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů došlo dne 31.12.2019. S ohledem na ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. nastává jeho účinnost patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů.
369/2019 Sb.
(k 14.12.2020)
mění § 88 odst. 1 písm. a) a ruší § 25b
36/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 76 odst. 2
364/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 54a a § 72
273/2022 Sb.
(k 1.7.2023)
mění, celkem 59 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE
HLAVA I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1)  Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) , zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie67) , 103) a upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob týkající se
a)  ochrany rostlin a rostlinných produktů proti škodlivým organismům a poruchám,
b)  ochrany proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do České republiky z ostatních členských států Evropské unie a ze třetích zemí, proti jejich rozšiřování na území České republiky a proti zavlékání těchto škodlivých organismů na území ostatních členských států Evropské unie a třetích zemí,
c)  podmínky uvádění na trh, používání a kontroly přípravků na ochranu rostlin (dále jen „přípravky”) a pomocných prostředků na ochranu rostlin (dále jen „pomocné prostředky”),
d)  uvádění na trh a kontroly účinných látek určených pro použití ve formě přípravků,
e)  omezování nepříznivého vlivu škodlivých organismů a použití přípravků a pomocných prostředků na zdraví lidí, zvířat a na životní prostředí,
f)  uvádění na trh, používání a kontrolního testování zařízení pro aplikaci přípravků.
(2)  Zákon stanoví působnost správních úřadů na úseku rostlinolékařské péče, upravuje rozsah a výkon rostlinolékařského dozoru a nařizování mimořádných rostlinolékařských opatření, stanoví požadavky na odbornou způsobilost při výkonu odborných rostlinolékařských činností, náhradu nákladů za provedené odborné úkony a pokuty za porušování povinností stanovených tímto zákonem.
§ 2
Základní pojmy
(1)  Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)  škodlivými organismy škodlivé organismy ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES, v platném znění, (dále jen „nařízení (EU) 2016/2031”) a neparazitické rostliny, které škodí rostlinám nebo rostlinným produktům,
b)  rostlinami, rostlinnými produkty a jinými předměty rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty ve smyslu nařízení (EU) 2016/2031,
c)  poruchami rostlin škodlivé změny způsobené na rostlinách nebo rostlinných produktech nepříznivými fyzikálními a chemickými faktory,
d)  integrovanou ochranou rostlin souhrn opatření, která po zvážení veškerých dostupných metod ochrany rostlin potlačují rozvoj populací škodlivých organismů, podporují přirozené mechanismy ochrany před škodlivými organismy a snižují rizika pro lidské zdraví a životní prostředí,
e)  monitoringem škodlivých organismů proces soustavného sledování výskytu škodlivých organismů a vyhodnocování souvisejících rizik,
f)  průzkumem výskytu škodlivých organismů úřední sledování prováděné příslušným orgánem na určitém území ve stanoveném