Input:

329/2019 Sb., Vyhláška o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb, ve znění účinném k 1.1.2024

č. 329/2019 Sb., Vyhláška o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb, ve znění účinném k 1.1.2024
VYHLÁŠKA
ze dne 5. prosince 2019
o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
53/2020 Sb.
(k 1.3.2020)
mění § 5 a § 13
522/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 1, § 3, § 5, § 7, § 9, § 11, § 13, § 19, § 21, § 22 a vkládá § 12a až 12e
421/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
mění § 1, § 12a, § 12e; ruší § 12b až 12d
458/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 5
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 114 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 70/2013 Sb., zákona č. 66/2017 Sb., zákona č. 44/2019 Sb. a zákona č. 262/2019 Sb., k provedení § 80 odst. 5 písm. a) až d) a f) až i), § 81 odst. 4 písm. a) a b), § 81a odst. 1 a 4 a § 81e odst. 6 zákona o léčivech:
§ 1
Úvodní ustanovení
Tato vyhláška stanoví
a) postup a podmínky pro získání přístupových údajů a certifikátů pro komunikaci se systémem eRecept,
b) postup a podmínky pro komunikaci lékařů a farmaceutů se systémem eRecept,
c) formu identifikátoru elektronického receptu, kterou systém eRecept poskytuje předepisujícím lékařům a pacientům,
d) rozsah údajů potřebných pro vytvoření, změnu a zrušení elektronického receptu a jeho náležitosti a dobu jeho platnosti,
e) způsob zasílání požadavků na vytvoření, změnu a zrušení elektronického receptu předepisujícím lékařem,
f) rozsah kontaktních údajů lékaře a farmaceuta, které Ústav zpracovává prostřednictvím systému eRecept,
g) rozsah údajů na ověřeném výstupu ze systému eRecept,
h) postup pro vyjádření nebo odvolání nesouhlasu a udělení nebo odvolání souhlasu pacienta k možnosti nahlížet na údaje podle § 81d odst. 3 zákona o léčivech a způsob správy evidence,
i) rozsah údajů uváděných na receptu vystaveném v listinné podobě a dobu jeho platnosti,
j) pravidla pro používání receptu v listinné podobě,
k) rozsah údajů uváděných na žádance, dobu její platnosti a pravidla pro její používání,
l) rozsah údajů potřebných pro vytvoření, změnu a zrušení záznamu o očkování,
m) rozsah údajů uváděných ve výpisu provedených očkování a jeho formu,
n) vzor receptu s modrým pruhem, který se vystavuje v listinné podobě, a vzor žádanky s modrým pruhem, která se vystavuje v listinné podobě,
o) údaje uváděné na receptu s modrým pruhem, který se vystavuje v listinné podobě, dobu jeho platnosti a pravidla pro jeho používání,
p) údaje uváděné na žádance s modrým pruhem, která se vystavuje v listinné podobě, dobu její platnosti a pravidla pro její používání,
q) pravidla a způsob distribuce, vedení evidence, vracení a likvidace tiskopisů receptů a žádanek s modrým pruhem.
§ 2
Postup a podmínky pro získání přístupových údajů a certifikátů
(1) Ústav na žádost vydá přístupové údaje podle § 81a odst. 1 zákona o léčivech
a) lékaři, který je oprávněn předepisovat léčivé přípravky podle zákona o léčivech,
b) smluvnímu lékaři předepisujícímu léčivé přípravky sobě, manželovi, svým rodičům, prarodičům, dětem, vnukům a sourozencům podle zákona o veřejném zdravotním pojištění1) ,
c) farmaceutovi,
d) pověřenému pracovníkovi zdravotní pojišťovny,
e) pověřenému pracovníkovi Ministerstva zdravotnictví,
f) pověřenému pracovníkovi Policie České republiky.
(2) Osoba uvedená v odstavci 1 písm. a) až c) získá od Ústavu přístupové