Input:

426/2016 Sb., Nařízení vlády o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh, ve znění účinném k 28.12.2024

č. 426/2016 Sb., Nařízení vlády o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh, ve znění účinném k 28.12.2024
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 14. prosince 2016
o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
499/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 3 a přílohu č. 1
245/2023 Sb.
(k 28.12.2024)
mění § 3, § 6, § 8, § 9, § 11, § 16 a přílohu č. 7; vkládá § 10a a přílohu č. 8
245/2023 Sb.
(k 28.4.2026)
v příloze č. 8 části I nabývá účinnosti ustanovení bodu 1.13
26/2024 Sb.
(k 28.12.2024)
mění přílohu č. 8
Vláda nařizuje podle § 4, § 6 odst. 2 a § 50 odst. 5 zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh:
§ 1
Předmět úpravy
(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a upravuje technické požadavky na rádiová zařízení, které musí splňovat při uvedení na trh nebo do provozu, podmínky a postupy při jejich dodávání na trh a způsoby posuzování shody.
(2) Toto nařízení se nevztahuje na rádiová zařízení stanovená v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
(3) Na rádiová zařízení se nevztahuje nařízení vlády o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh, s výjimkou technických požadavků podle § 3 odst. 1 písm. a).
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto nařízení se třídou rádiových zařízení rozumí označení určité kategorie rádiových zařízení, která se pokládají za podobná, a rádiová rozhraní2) , pro která jsou tato rádiová zařízení určena.
§ 3
Technické požadavky
(1) Rádiové zařízení musí být konstruováno tak, aby byla zajištěna
a) ochrana zdraví a bezpečnosti osob a domácích zvířat a ochrana majetku v rozsahu základních požadavků bezpečnostních zásad pro elektrická zařízení určená pro používání v určitých mezích napětí, avšak bez použití mezní hodnoty napětí, a
b) úroveň elektromagnetické kompatibility v rozsahu požadavků pro výrobky z hlediska elektromagnetické kompatibility.
(2) Rádiové zařízení musí být dále konstruováno tak, aby účelně využívalo kmitočtového spektra a podporovalo jeho účelné využívání.
(3) Rádiová zařízení v kategoriích nebo třídách stanovených prováděcím aktem v přenesené pravomoci na základě čl. 44 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU ze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES musí být Českým telekomunikačním úřadem zveřejněna v Telekomunikačním věstníku formou sdělení a musí být konstruována tak, aby
a) fungovala společně s příslušenstvím jiným než nabíjecí zařízení kategorie a třídy rádiových zařízení uvedené v části I přílohy č. 8 k tomuto nařízení,
b) fungovala společně s jinými rádiovými zařízeními prostřednictvím sítí elektronických komunikací,
c) je bylo možné připojit k rozhraním vhodného typu po celé Evropské unii stanoveného prováděcím aktem v přenesené pravomoci na základě čl. 44 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU,
d) neměla nepříznivý vliv na síť elektronických komunikací nebo její provoz a nezneužívala zdroje sítě elektronických komunikací,
e) byla zajištěna ochrana osobních údajů a soukromí uživatele a účastníka služby elektronických komunikací,
f) byla zajištěna ochrana před podvodem,
g) byl umožněn přístup k tísňové komunikaci,
h) bylo usnadněno jejich používání zdravotně postiženým uživatelům a
i) bylo zajištěno nahrání softwaru do