Input:

450/2011 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí

č. 450/2011 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 21. prosince 2011,
kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí
Vláda nařizuje podle § 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů:
Čl. I
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí, zní:
„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 145/2008 Sb.
Znečišťující látky a prahové hodnoty pro ohlašování přenosů znečišťujících látek v odpadech, které vznikají přímo nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení, do integrovaného registru znečišťování
 
č. 1
číslo CAS
Ohlašovaná znečišťující látka2
Prahová hodnota pro přenos znečišťujících látek v odpadech mimo provozovnu
kg/rok
17
 
Arsen a sloučeniny (jako As)3
50
18
 
Kadmium a sloučeniny (jako Cd) 3
5
19
 
Chrom a sloučeniny (jako Cr) 3
200
20
 
Měď a sloučeniny (jako Cu) 3
500
21
 
Rtuť a sloučeniny (jako Hg) 3
5
22
 
Nikl a sloučeniny (jako Ni) 3
500
23
 
Olovo a sloučeniny (jako Pb) 3
50
24
 
Zinek a sloučeniny (jako Zn) 3
1000
35
75-09-2
Dichloromethan (DCM)
100
42
118-74-1
Hexachlorbenzen (HCB)
1
47
 
PCDD+PCDF (dioxiny+ furany) (jako Teq)4
0,001
50
1336-36-3
Polychlorované bifenyly (PCB)
1
52
127-18-4
Tetrachlorethylen (PER)
1 000
58
67-66-3
Trichlormethan
1000
62
71-43-2
Benzen
2 000 (jako BTEX)5
68
91-20-3
Naftalen
100
70
117-81-7
Di-(2-ethyl hexyl) ftalát (DEHP)
100