Input:

463/2023 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 92/2015 Sb., o pravidlech pro organizaci služebního úřadu

č. 463/2023 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 92/2015 Sb., o pravidlech pro organizaci služebního úřadu
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 29. listopadu 2023,
kterým se mění nařízení vlády č. 92/2015 Sb., o pravidlech pro organizaci služebního úřadu
Vláda nařizuje podle § 205 písm. a) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě:
Čl. I
Nařízení vlády č. 92/2015 Sb., o pravidlech pro organizaci služebního úřadu, se mění takto:
1. V § 3 odst. 1 se číslo „4” nahrazuje číslem „6”.
2. V § 3 odstavec 2 zní:
„(2) Nebude-li ve služebním úřadu průměrný počet systemizovaných míst tvořících oddělení po zaokrouhlení na celé číslo nižší než 6, oddělení lze zřídit, bude-li tvořeno alespoň 4 systemizovanými místy. Do výpočtu průměrného počtu systemizovaných míst tvořících oddělení se nezahrnují systemizovaná místa zařazená v oddělení podle § 6 odst. 2 a § 7 odst. 2 a v organizačním útvaru podle § 8, je-li oddělením.”.
3. V § 3 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.
4. V § 3 odst. 3 se slova „náměstkovi pro řízení” nahrazují slovy „vrchnímu řediteli” a za slovo „tajemníkovi” se vkládají slova „ , nejvyššímu státnímu tajemníkovi”.
5. V § 4 odst. 1 se číslo „10” nahrazuje číslem „13”.
6. V § 4 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Nebude-li ve služebním úřadu průměrný počet systemizovaných míst tvořících odbor po zaokrouhlení na celé číslo nižší než 13, odbor lze zřídit, bude-li tvořen alespoň 9 systemizovanými místy včetně alespoň 2 systemizovaných míst vedoucích oddělení nebo alespoň 1 systemizovaného místa vedoucího oddělení a alespoň 2 systemizovaných míst bezprostředně podřízených řediteli odboru. Do výpočtu průměrného počtu systemizovaných míst tvořících odbor se nezahrnují systemizovaná místa zařazená v odboru podle odstavce 3, § 6 odst. 1 a § 7 odst. 1 a v organizačním útvaru podle § 8, je-li odborem.”.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.
7. V § 4 odst. 3 písmena b) a c) znějí:
„b) součástí služebního úřadu s jinou než celostátní působností, nebo
c) součástí služebního úřadu, jehož organizační strukturu vždy schvaluje ten, kdo je v jeho čele,”.
8. V § 4 odst. 3 závěrečné části ustanovení se číslo „7” nahrazuje číslem „9” a za slovo „oddělení” se vkládají slova „nebo alespoň 1 systemizovaného místa vedoucího oddělení a alespoň 2 systemizovaných míst bezprostředně podřízených řediteli odboru”.
9. V § 4 se odstavce 4 a 5 zrušují.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 4.
10. V § 4 odst. 4 se slova „náměstkovi pro řízení” nahrazují slovy „vrchnímu řediteli” a za slovo „tajemníkovi” se vkládají slova „ , nejvyššímu státnímu tajemníkovi”.
11. V § 5 odst. 1 se číslo „37” nahrazuje číslem „40”, slova „náměstkovi pro řízení” se nahrazují slovy „vrchnímu řediteli” a na konci odstavce se doplňuje věta „Do minimálního počtu systemizovaných míst ředitelů odborů nebo vedoucích oddělení se nezahrnuje systemizované místo toho, kdo stojí v čele kanceláře vrchního ředitele sekce nebo kanceláře ředitele sekce, je-li kancelář vrchního ředitele sekce nebo kancelář ředitele sekce oddělením.”.
12. V § 5 odst. 2 se za slova