Input:

545/2020 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů

č. 545/2020 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
ZÁKON
ze dne 1. prosince 2020,
kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 66/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 77/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 62/2014 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 149/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 277/2019 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 větě druhé se slova „a balených výrobků” zrušují.
2. Na konci poznámky pod čarou č. 2 se na samostatné řádky doplňují věty
„Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/851 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/852 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech.”.
3. V § 1 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 4 zní:
„(3) Nestanoví-li tento zákon jinak, použije se na nakládání s odpady z obalů zákon o odpadech4.


4Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech.”.
4. V § 2 písm. c) se slova „nebo balených výrobků” zrušují.
5. V § 2 písm. d) a f) se slova „nebo baleného výrobku” zrušují.
6. V § 2 písm. d) a j), § 10 odst. 1, § 12 odst. 1, § 14 odst. 1, § 36 písm. b) a v § 44 odst. 2 písm. g) až i) se slova „nebo balené výrobky” zrušují.
7. V § 2 písmeno g) zní:
„g) opakovaně použitelným obalem obal, který byl navržen, vyroben a uveden na trh tak, aby mohl být v průběhu svého životního cyklu vícekrát využit nebo mohl projít několika cykly tím, že bude několikrát znovu naplněn nebo opakovaně použit ke stejnému účelu, ke kterému byl původně určen,”.
8. V § 2 se za písmeno h) vkládají nová písmena i) až k), která znějí:
„i) kompozitním obalem obal složený alespoň ze 2 vrstev různých materiálů, jež nelze ručně oddělit a tvoří jedinou nedílnou jednotku, tvořící vnitřní nádobu a vnější schránku, který je plněn, skladován, převážen a vyprazdňován jako takový,
j) oxo-rozložitelným plastovým obalem obal vyrobený z plastových materiálů, které obsahují přísady, jež prostřednictvím oxidace způsobují rozpad plastového materiálu na mikročástice nebo chemický rozklad,
k) biologickým rozkladem aerobní nebo anaerobní rozklad odpadů z obalů; oxo-rozložitelný plastový obal se nepovažuje za obal rozložitelný biologickým rozkladem,”.

Dosavadní písmena i) až n) se označují jako písmena l) až q).
9. V § 2 se na konci písmene q) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena r) a s), která včetně poznámky pod čarou č. 34 znějí:
„r) ekomodulací zohlednění dopadu obalu na životní prostředí, zejména jeho