Input:

55/2021 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., a další související nařízení vlády

č. 55/2021 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., a další související nařízení vlády
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 8. února 2021,
kterým se mění nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., a další související nařízení vlády
Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 a § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
Změna nařízení vlády o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství
Čl. I
Nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odstavec 3 zní:
„(3) Zařadit do navazujícího opatření ekologické zemědělství lze díl půdního bloku, na kterém není uplatňováno
a) žádné navazující opatření ekologické zemědělství,
b) opatření podle § 2 písm. a), b) nebo c) nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb.,
c) opatření podle § 2 písm. a), b) nebo c) nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření, nebo
d) žádné opatření podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství.”.
2. V § 2 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „nebo podle odstavce 8”.
3. V § 2 se doplňuje odstavec 8, který zní:
„(8) Žádost o zařazení podle odstavců 1 až 4 lze pro období počínající rokem 2021 podat pouze na období závazku v délce trvání 1 roku, které začíná dnem 1. ledna prvního roku závazku, na které je podávána žádost o zařazení.”.
4. V § 7 odst. 3 a v § 24 odst. 1 se slovo „dvouletého” zrušuje.
5. V § 8 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) až h) se označují jako písmena a) až g).
6. V § 8 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.
7. V § 8 odstavec 2 zní:
„(2) Při posuzování užívané výměry zemědělské půdy a druhu zemědělské kultury podle evidence využití půdy je rozhodné období ode dne doručení žádosti o dotaci do 31. prosince příslušného kalendářního roku; za nesplnění podmínek tohoto nařízení se nepovažuje, pokud dojde v příslušném kalendářním roce ke změně druhu zemědělské kultury z travního porostu podle § 5 odst. 3 písm. c) na
a) trvalý travní porost podle § 5 odst. 3 písm. a), nebo
b) standardní ornou půdu podle § 5 odst. 3 písm. b), dojde-li ke změně po 31. srpnu příslušného kalendářního roku.”.
8. V § 8 odst. 4