Input:

57/2021 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese

č. 57/2021 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese
VYHLÁŠKA
ze dne 11. února 2021,
kterou se mění vyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese
Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo financí stanoví podle § 57 odst. 23 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 4/2019 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese, se mění takto:
1. § 1 včetně nadpisu zní:
㤠1
Způsob výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů
Výše celkového nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese se vypočte jako součet výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů vypočtené podle přílohy č. 1 k této vyhlášce a výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů vypočtené podle přílohy č. 4 k této vyhlášce.”.
2. § 1 včetně nadpisu zní:
㤠1
Způsob výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů
Výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese se vypočte podle vzorce uvedeného v příloze č. 1 k této vyhlášce.”.
3. Příloha č. 1 zní:
„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 79/2019 Sb.
Vzorec pro výpočet výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů
Výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů se vypočte pomocí tohoto vzorce:
N = SS1 x VS1 + SS2 x VS2,
 
kde
 
N
výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů,
SS1
prokázaná spotřeba minerálních olejů za zdaňovací období při činnostech zemědělské prvovýroby nebo při provádění hospodaření v lese se sazbou daně 3 380 Kč/1000 l, prokázaná spotřeba minerálních olejů za zdaňovací období je vyjádřena v litrech a je zaokrouhlována na 2 desetinná místa dolů,
VS1
sazba daně ve výši 3 380 Kč/1000 l, která odpovídá
a)
hodnotě 9 950 Kč/1 000 l vynásobené koeficientem 0,3397 u minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) zákona o spotřebních daních,
b)
hodnotě 9 950 Kč/1 000 l po vyloučení části sazby daně připadající na přimíchané biopalivo ve výši 697 Kč/1 000 l vynásobené koeficientem 0,3652 u minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 2 písm. j) zákona o spotřebních daních,
SS2
prokázaná spotřeba minerálních olejů za zdaňovací období při činnostech zemědělské prvovýroby se sazbou daně 8 500 Kč/1000 l, prokázaná spotřeba minerálních olejů za zdaňovací období je vyjádřena v litrech a je zaokrouhlována na 2 desetinná místa dolů,
VS2
sazba daně ve výši 8 500 Kč/1000 l, která odpovídá