Input:

59/2015 Sb., Nařízení vlády o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění účinném k 1.7.2023

č. 59/2015 Sb., Nařízení vlády o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění účinném k 1.7.2023
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 9. března 2015
o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
282/2015 Sb.
(k 1.11.2015)
mění § 2
346/2016 Sb.
(k 1.11.2016)
mění § 2
427/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 2 a přílohu
175/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 2
328/2017 Sb.
(k 1.11.2017)
mění § 2
305/2018 Sb.
(k 1.1.2019)
mění § 2
192/2019 Sb.
(k 1.9.2019)
mění přílohu
322/2019 Sb.
(k 1.1.2020)
mění § 2
427/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
změna neprovedena, před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena, viz nař. vlády č. 533/2021 Sb.
533/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 2 odst. 1
420/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
mění § 2 odst. 1
120/2023 Sb.
(k 1.7.2023)
mění přílohu č. 1
Vláda nařizuje podle § 68 odst. 2 a 4 a § 68c odst. 2 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 332/2014 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení stanoví
a) výši služebních tarifů pro vojenské hodnosti a vojenské hodnosti v hodnostním sboru čekatelů,
b) druhy služebních činností v závislosti na míře neuropsychické zátěže a pravděpodobnosti rizika ohrožení života nebo zdraví,
c) výši zvláštního příplatku podle jednotlivých druhů služebních činností.
§ 2
Služební tarif
(1) Výše služebních tarifů náležejících vojenským hodnostem uvedeným v § 68 odst. 2 zákona o vojácích z povolání činí
 
Vojenská hodnost
Služební tarif v Kč měsíčně
Vojín
ve výši minimální mzdy
Svobodník
30 310
Desátník
31 890
Četař
33 630
Rotný
38 810
Rotmistr
41 410
Nadrotmistr
44 030
Praporčík
46 910
Nadpraporčík
50 050
Štábní praporčík
64 490
Poručík
44 290
Nadporučík
50 050
Kapitán
57 280
Major
64 490
Podplukovník
71 710
Plukovník
86 150
Brigádní generál
100 580
Generálmajor
114 990
Generálporučík
129 430
Armádní generál
143 850.
(2) Výše služebních tarifů náležejících vojenským hodnostem uvedeným v § 68 odst. 4 zákona o vojácích z povolání se stanovují pro vojenskou hodnost
a) vojín ve výši minimální mzdy,
b) svobodník ve výši minimální mzdy zvýšené o 3,7 %,
c) desátník ve výši minimální mzdy zvýšené o 7,3 %,
d) četař ve výši minimální mzdy zvýšené o 11,0 %,
e) rotný ve výši minimální mzdy zvýšené o 14,6 %,
f) rotmistr ve výši minimální mzdy zvýšené o 18,3 %,
g) nadrotmistr ve výši minimální mzdy zvýšené o 21,8 %.

Služební tarify podle písmen b) až g) se zaokrouhlují na celé desetikoruny směrem nahoru.
§ 3
Zvláštní příplatek
(1) Zvláštní příplatek za službu v podmínkách spojených s mimořádnou neuropsychickou zátěží nebo rizikem ohrožení života nebo zdraví se stanovuje ve výši
a) 2 000 Kč až 8 000 Kč měsíčně v I. rizikové skupině,
b) 2 000 Kč až 6 000 Kč měsíčně ve II. rizikové skupině,
c) 1 000 Kč až 4 000 Kč měsíčně ve III. rizikové skupině a
d) 600 Kč až 2 000 Kč měsíčně ve IV. rizikové skupině.
(2) Druhy služebních činností rozdělené do jednotlivých rizikových skupin v závislosti na míře neuropsychické zátěže a pravděpodobnosti rizika ohrožení života nebo zdraví stanoví příloha k tomuto nařízení.
§ 4
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2015.
 
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr obrany:
MgA. Stropnický v. r.
 
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 59/2015 Sb.
Druhy služebních činností v závislosti na míře neuropsychické zátěže a pravděpodobnosti rizika ohrožení života nebo zdraví
I. Služební činnosti v I. rizikové skupině
Do I. rizikové skupiny jsou zařazeny následující služební činnosti:
a) činnost výkonného vojenského letce,
b) činnost příslušníka Vojenského zpravodajství při plnění úkolů Vojenského zpravodajství podle zákona o Vojenském zpravodajství1)
c) činnost příslušníka speciálních sil při plnění úkolů speciálních sil v souladu s usnesením vlády o