Input:

12/2018 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

č. 12/2018 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
[zrušeno č. 412/2021 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 18. ledna 2018,
kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě,
ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo financí stanoví podle § 2 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a podle § 12 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 477/2008 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění vyhlášky č. 568/2002 Sb., vyhlášky č. 484/2003 Sb., vyhlášky č. 440/2006 Sb., vyhlášky č. 233/2007 Sb., vyhlášky č. 306/2007 Sb., vyhlášky č. 175/2009 Sb., vyhlášky č. 357/2009 Sb., vyhlášky č. 51/2011 Sb., vyhlášky č. 452/2011 Sb., vyhlášky č. 96/2012 Sb., vyhlášky č. 493/2012 Sb., vyhlášky č. 464/2013 Sb., vyhlášky č. 362/2014 Sb., vyhlášky č. 56/2016 Sb., vyhlášky č. 463/2016 Sb. a vyhlášky č. 233/2017 Sb., se mění takto:
1. § 1 a 1a včetně nadpisů znějí:
㤠1
Předmět úpravy
(1) Touto vyhláškou se stanoví jednotné třídění příjmů a výdajů (dále jen „rozpočtová skladba”), které se uplatňuje
a) v rozpočtech organizačních složek státu,
b) při sledování plnění státního rozpočtu,
c) při sledování tvorby a čerpání rezervního fondu organizačních složek státu,
d) v rozpočtech státních fondů,
e) při pohybech na účtech státních finančních aktiv,
f) při pohybech na účtech pro řízení státního dluhu,
g) při plánovaných a skutečných pohybech na účtech rozpočtů a ostatních peněžních fondů obcí, krajů, regionálních rad regionů soudržnosti (dále jen „regionální rada”) a dobrovolných svazků obcí s výjimkou fondu cizích prostředků, fondu sdružených prostředků a fondu podnikatelské činnosti.
(2) Rozpočtová skladba třídí příjmy a výdaje do jednotek třídění, kterými jsou povinny označovat své rozpočtované i skutečné příjmy a výdaje organizační složky státu a právnické osoby uvedené v odstavci 1 (dále jen „organizace”).
(3) Druhy a hlediska třídění příjmů a výdajů a systematiku jednotek tohoto třídění stanoví tato vyhláška.
(4) Názvy, číselné označení a náplně jednotlivých jednotek třídění stanoví v případě
a) jednotek, které vyjadřují málo proměnlivé skutečnosti a kterými jsou jednotky podle § 3 odst. 1 až 6 a 8, příloha k této vyhlášce,
b) jednotek, které vyjadřují skutečnosti měnící se často nebo skutečnosti vznikající z operativní činnosti správců kapitol státního rozpočtu1(dále jen „správce kapitoly”) a kterými jsou jednotky podle § 3 odst. 7 a 9 až 12, Ministerstvo financí nebo tito správci.
(5) Náplně jednotek třídění se stanoví jen u těch jednotek, u nichž k určení, jaké příjmy, výdaje nebo přírůstky či úbytky stavů peněžních prostředků na bankovních účtech se na ně zařazují, nepostačuje jejich název.
§ 1a
Druhy třídění příjmů a výdajů a hlediska třídění
(1) Rozpočtová skladba obsahuje tato třídění příjmů a výdajů:
a) odpovědnostní, kterým je třídění příjmů a výdajů z hlediska odpovědnostního,
b) druhové, kterým je třídění příjmů a výdajů z hlediska druhového,
c) odvětvové, kterým je