Input:

60/2023 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění pozdějších předpisů

č. 60/2023 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění pozdějších předpisů
ZÁKON
ze dne 15. února 2023,
kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění zákona č. 89/2017 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 2 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena c) až e), která znějí:
„c) servisem zařízení obsahujících regulované látky oprava nebo údržba chladicích nebo klimatizačních zařízení, tepelných čerpadel nebo systémů požární ochrany, které obsahují regulované látky, včetně jejich okruhů obsahujících regulované látky, skladování regulovaných látek určených k opravě nebo údržbě uvedených zařízení, použití regulovaných látek při údržbě nebo opravě uvedených zařízení, včetně jejich opětovného plnění, znovuzískání regulovaných látek při opravě, údržbě nebo na konci životnosti uvedených zařízení a recyklace regulovaných látek,
d) zvláštním skladem halonů zařízení určené k uskladnění halonů a obdobně použitých regulovaných látek zabezpečeným způsobem, ve kterém probíhají činnosti znovuzískání, regenerace, kontinuálního sledování úniku regulovaných látek z nádob a sběru halonů a obdobně použitých regulovaných látek,
e) certifikovanou osobou osoba, které byl vydán certifikát k některé z činností podle § 10 odst. 1 a 2.”.
2. V § 3 odstavec 1 zní:
„(1) Osoba, která nabude regulované látky, jejichž použití je v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie1, je povinna bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 12 měsíců od okamžiku nabytí těchto látek, tyto látky zneškodnit. Má-li povolení podle § 10a odst. 2 písm. c), zneškodní regulované látky způsobem stanoveným v povolení, nemá-li povolení, je povinna ve lhůtě podle věty první zajistit předání těchto látek osobě, která povolení má nebo která je ke zneškodnění regulovaných látek oprávněna podle právních předpisů platných v jiném členském státě Evropské unie, a o předání regulovaných látek provést zápis, který pro účely kontroly uchovává po dobu 5 let.”.
3. V § 3 odst. 2 písm. a) a b) se slova „podle přímo použitelných předpisů Evropské unie2” zrušují.
4. V § 4 odst. 2 písm. c) se slova „servisních činností” nahrazují slovy „servisu zařízení obsahujícího regulované látky”.
5. V § 4 odst. 2 písm. e) se slova „servisní činnost” nahrazují slovy „servis zařízení obsahujícího regulované látky”.
6. V § 4 odst. 2 písmeno j) zní:
„j) množství znovuzískané regulované látky a údaj o jejím předání ke zneškodnění osobě, která má povolení podle § 10a odst. 2 písm. c) nebo která je ke zneškodnění regulovaných látek oprávněna podle právních předpisů platných v jiném členském státě Evropské unie, včetně uvedení čísla jejího povolení, a u fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení a