Input:

65/2009 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem

č. 65/2009 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem
VYHLÁŠKA
ze dne 25. února 2009,
kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 392/2005 Sb. a zákona č. 222/2006 Sb., k provedení § 45 odst. 2, § 46 odst. 1, 2, 6 a § 47 odst. 3 zákona:
Čl. I
Vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, se mění takto:
1. V § 2 odst. 2 se slova „(§ 3 až 5)” zrušují.
2. § 3 včetně nadpisu zní:
㤠3
Pravidelné očkování proti tuberkulóze
(1) Očkování proti tuberkulóze se provede nejdříve čtvrtý den a nejpozději do konce šestého týdne po narození dítěte.
(2) Pokud nelze očkování provést podle odstavce 1, provede se až po skončení základního očkování prováděného v rámci pravidelného očkování dětí; to neplatí, jde-li o novorozence patřící do dispenzární skupiny kontaktů s aktivní tuberkulózou, kteří se proti tuberkulóze očkují přednostně před ostatním očkováním. Očkují se jen děti s negativním tuberkulínovým testem.”.
3. V § 4 odstavec 3 zní:
„(3) Přeočkování proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli s acelulární pertusovou složkou spolu s aplikací páté dávky inaktivované očkovací látky proti přenosné dětské obrně se provede od dovršení desátého do dovršení jedenáctého roku věku dítěte. Za úplné očkování proti přenosné dětské obrně se považuje aplikace pěti dávek očkovací látky.”.
4. V § 4 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) U osob očkovaných podle § 4 odst. 3 se přeočkování proti tetanu provede od dovršení