Input:

89/2016 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů

č. 89/2016 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
ZÁKON
ze dne 3. března 2016,
kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 541/1991 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 168/1993 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 366/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 61/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 150/2003 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., zákona č. 386/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 313/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 157/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 85/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 498/2012 Sb. a zákona č. 257/2013 Sb., se mění takto:
1. Za § 29 se vkládá nový § 29a, který včetně nadpisu zní:
㤠29a
Báňsko-technická evidence
(1) Pro účely evidence báňsko-technických a provozních údajů (dále jen „báňsko-technická evidence”) se zjišťují identifikační údaje ložisek nerostů, údaje o počtu zaměstnanců a jiných osob zabezpečujících dobývání nerostů a činnosti s tím spojené, objemu zásob ložisek vyhrazených i nevyhrazených nerostů, objemu skrývky, výši těžby, rozsahu ploch dotčených dobýváním nerostů, ražbě důlních děl, délce udržovaných důlních děl, spotřebě výbušnin a dále údaje o sanaci a rekultivaci pozemků dotčených těžbou podle § 31 odst. 5 a o tvorbě a čerpání finančních rezerv na sanace a rekultivace a na důlní škody.
(2) Báňsko-technickou evidenci vede Ministerstvo průmyslu a obchodu.
(3) Údaje pro báňsko-technickou evidenci poskytuje poplatník úhrady z vydobytých nerostů podle § 33h písm. a) a b) a organizace, které bylo vydáno povolení k dobývání ložiska nevyhrazených nerostů.
(4) Organizace uvedená v odstavci 3 poskytuje údaje pro báňsko-technickou evidenci za předchozí kalendářní rok, a to do 28. února následujícího kalendářního roku.
(5) Organizace uvedená v odstavci 3 je povinna poskytovat Ministerstvu průmyslu a obchodu údaje pro báňsko-technickou evidenci úplně, správně, pravdivě a způsobem a v rozsahu, který stanoví prováděcí právní předpis.
(6) Ministerstvo průmyslu a obchodu poskytuje údaje vedené v báňsko-technické evidenci orgánům veřejné moci na jejich žádost a v rozsahu potřebném k výkonu jejich působnosti; fyzickým a právnickým osobám poskytuje údaje jen na základě písemného souhlasu organizace, která údaje do báňsko-technické evidence poskytla.
(7) Údaje poskytnuté pro báňsko-technickou evidenci uchovává Ministerstvo průmyslu a obchodu po dobu 10 let ode dne, kdy byly poskytnuty.
(8) Rozsah a způsob vedení báňsko-technické evidence a rozsah údajů do ní poskytovaných stanoví Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhláškou.”.
2. § 32a se včetně poznámky pod čarou č. 8 zrušuje.
3. Za část sedmou se vkládá nová část osmá, která včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 27 a 28 zní:
„ČÁST OSMÁ
ÚHRADY
HLAVA I
ÚHRADA Z