Input:

90/2016 Sb., Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění účinném k 6.4.2023

č. 90/2016 Sb., Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění účinném k 6.4.2023
ZÁKON
ze dne 3. března 2016
o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění ustanovení části čtvrté
265/2017 Sb.
(k 1.9.2017)
mění, celkem 16 novelizačních bodů
526/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 2, § 54 a vkládá v části druhé hlavě I nové oddíly 4 a 5
299/2021 Sb.
(k 1.10.2021)
vkládá v části druhé hlavě I oddíl 6
374/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
vkládá § 47a a mění § 54 odst. 4
431/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
vkládá v části druhé hlavě I nový oddíl 7
87/2023 Sb.
(k 6.4.2023)
mění § 48b a ruší § 52
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
DODÁVÁNÍ VÝROBKŮ NA TRH
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1)  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie o společném rámci pro uvádění výrobků na trh1) a upravuje postup státních orgánů při ochraně trhu před výrobky, které by mohly ohrozit život, zdraví, majetek nebo životní prostředí nebo jiný veřejný zájem.
(2)  Tento zákon zapracovává předpisy Evropské unie v oblasti dodávání výrobků na trh2) vydávané v návaznosti na předpis Evropské unie o společném rámci pro uvádění výrobků na trh1) a k výrobkům, které jsou v souladu s těmito předpisy stanoveny nařízeními vlády, upravuje
a)  obecné zásady pro dodávání výrobků na trh, popřípadě uvádění výrobků do provozu,
b)  způsob stanovení výrobků k posuzování shody a technických požadavků, které musí výrobky splňovat,
c)  práva a povinnosti osob, které uvádějí na trh nebo na trh dodávají, popřípadě uvádějí do provozu výrobky, u kterých má být před uvedením na trh posouzena shoda s požadavky, stanovenými v právních předpisech,
d)  posuzování shody výrobků,
e)  výkon státní správy v oblasti státního zkušebnictví a dozoru nad trhem,
f)  práva a povinnosti osob oprávněných k činnostem podle tohoto zákona, které souvisejí se státním zkušebnictvím,
g)  povinnosti při poskytování informací souvisejících s dodáváním výrobků na trh, posuzováním shody a dozorem nad trhem.
(3)  Tento zákon dále upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie v oblasti akreditace a dozoru3) dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a jejich označování.
(4)  Tento zákon též upravuje výkon státní správy v oblasti výrobků, na které se použije přímo použitelný předpis Evropské unie z oblasti uvádění výrobků na trh vztahující se ke společnému rámci pro uvádění výrobků na trh, a které jsou uvedeny v části druhé hlavě I nebo pro které to stanoví jiný zákon4) upravující posuzování shody a dodávání výrobků na trh.
§ 2
(1)  Na výrobky, na které se vztahuje příslušné nařízení Evropské unie, se ustanovení § 3 až 15 nepoužijí. Ustanovení § 17 až 26, § 50 a 51 se na tyto výrobky použijí, není-li příslušným nařízením Evropské unie stanoveno jinak.
(2)  U výrobků uvedených v části druhé hlavě II se ustanovení § 3 až 15, § 17 až 26, § 50 a 51 použijí, pokud není stanoveno v části druhé hlavě II jinak.
§ 3
Pojmy
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)  dodáním na trh dodání výrobku k distribuci, spotřebě nebo použití na trhu Evropské unie v rámci obchodní činnosti, ať už za úplatu nebo bezúplatně,
b)  uvedením na trh první dodání výrobku na trh Evropské unie,
c)  hospodářským subjektem výrobce, zplnomocněný zástupce, dovozce a distributor,
d)  výrobcem osoba, která vyrábí výrobek nebo si nechává výrobek navrhnout nebo vyrobit a tento výrobek uvádí na trh pod svým jménem nebo ochrannou známkou nebo, stanoví-li tak nařízení vlády, jej používá pro vlastní potřebu,
e)  zplnomocněným