Input:

98/2015 Sb., Nařízení vlády o provedení § 101a zákona o sociálních službách, ve znění účinném k 1.11.2021

č. 98/2015 Sb., Nařízení vlády o provedení § 101a zákona o sociálních službách, ve znění účinném k 1.11.2021
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 22. dubna 2015
o provedení § 101a zákona o sociálních službách
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
387/2021 Sb.
(k 1.11.2021)
mění § 1 odst. 2 písm. c)
Vláda nařizuje podle § 119 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 313/2013 Sb.:
§ 1
(1) Finanční prostředky z dotace lze čerpat pouze na výdaje časově a věcně související s kalendářním rokem, na který je dotace poskytnuta.
(2) Finanční prostředky z dotace nelze čerpat na
a) výdaje nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých druhů sociálních služeb,
b) výdaje na zdravotní péči poskytovanou podle § 36 zákona o sociálních službách,
c) výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku podle právních předpisů upravujících účetnictví,
d) odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, rezervy, náklady příštích období a opravné položky provozních nákladů,
e) plnění sociálního charakteru poskytovaná zaměstnancům v případech, kdy na tato plnění nevzniká nárok podle právních předpisů, například příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění, dary k životním jubileím a pracovním výročím, příspěvky na rekreaci,
f) výdaje na finanční leasing, s výjimkou finančního leasingu motorového vozidla využívaného v rámci poskytování sociální služby,
g) daně a poplatky nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých druhů sociálních služeb,
h) daň z přidané hodnoty, o jejíž vrácení lze podle jiného právního předpisu1) požádat,
i) smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, odpisy nedobytných pohledávek, úroky, kursové ztráty, dary, manka a škody, tvorbu fondů, úbytek cenných papírů a podílů v případě jejich prodeje, úroky z prodlení podle smlouvy o úvěru, výdaje spojené se získáním bankovních záruk a obdobné bankovní výlohy, jakož i depozitní poplatky,
j) výdaje, které nelze účetně doložit, a
k) výdaje překračující limitní částky, které kraj může stanovit pro jednotlivé položky uznatelných nákladů.
§ 2
(1) Žádost o dotaci podává kraj Ministerstvu práce a sociálních věcí (dále jen „ministerstvo”) ve lhůtě stanovené ministerstvem při vyhlášení dotačního řízení v oblasti podpory sociálních služeb na příslušný kalendářní rok, nejpozději však do 31. července kalendářního roku, který předchází kalendářnímu roku, na který se o dotaci žádá.
(2) Popis způsobu rozdělení a čerpání dotace podle § 101a odst. 3 písm. b) zákona o sociálních službách obsahuje
a) způsob výpočtu optimální výše dotace, která se stanoví bez ohledu na výši disponibilních zdrojů státního rozpočtu na základě analýzy nákladů a výnosů jednotlivých druhů sociálních služeb provedené na základě údajů za předchozí kalendářní rok nebo roky,
b) způsob stanovení reálné výše finanční podpory jednotlivých sociálních služeb,