Novinky v legislativě BOZP

Robert Křepinský

Rekapitulace nejdůležitějších legislativních změn v oblasti BOZP v uplynulém roce a očekávané legislativní novinky pro nadcházející období.

Zveřejněno 2.11.2021

Délka videa: 01:47:22

Obsah on-line semináře:

Novinky v legislativě oblasti BOZP za rok 2020 a výhled na rok 2021

  • zákon č. 250/2021 Sb., o zajištění bezpečnosti v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení
  • nařízení vlády, které nahradí nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků (dosud nemá čáslo ve sbírce)
  • zákon č. 205/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách - kategorizace práce, zacházení s chemickými látkami a směsmi, výkon státního zdravotního dozoru na úseku ochrany zdraví při práci a pracovnělékařských služeb, pracovnělékařské služby u agentur práce
  • zákon č. 285/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - změny v oblasti odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání
  • zákon č. 539/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů

    ...a některé další právní předpisy

Kapitoly videa

Lektor

Robert Křepinský

Robert Křepinský

je osobou odborně způsobilou v prevenci rizik a osobou odborně způsobilou v oblasti PO. Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se profesně věnuje již téměř třicet let. Od roku 1998 působí jako svazový inspektor bezpečnosti práce – metodik – specialista v OS UNIOS. Je členem Rady vlády pro BOZP – poradního orgánu vlády ČR, předsedou Stálého výboru pro legislativu při Radě vlády pro BOZP a předsedou Pracovní skupiny pro stanovení expozičních limitů chemických látek nebo směsí, odborným poradcem Pracovní skupiny BOZP při Radě hospodářské a sociální dohody ČR a členem Pracovní skupiny expertů BOZP při ČMKOS. Za dobu svého působení se stal autorem či spoluautorem řady publikací, například Hodnocení rizik a zástupci zaměstnanců (VÚBP Praha), Jak postupovat v případě nemoci z povolání nebo CD BOZP a hygiena ve škole.