Soustřeďování komunálního odpadu ve firmě

Ing. Tomáš Lank

Podle nového odpadového zákona vzniká zaměstnavatelům nová povinnost odděleného soustřeďování využitelných částí komunálního odpadu vyprodukovaného zaměstnanci. Co vše nově zaměstnavatel musí?

Zveřejněno 12.11.2021

Délka videa: 02:26:36

Garance

Víte, že podle nového odpadového zákona má zaměstnavatel povinnost zajistit místa pro oddělené soustřeďování komunálního odpadu vzniklého v rámci provozovny, a to alespoň pro odpady papíru, plastů, skla, kovů a biologický odpad? Za jakých podmínek je potřeba tuto povinnost dodržovat, jak s tímto odpadem dále naložit, jak označit nádoby a na kom je evidence a ohlašování odpadů, se dozvíte na tomto webináři.

Program webináře:

  • Základní povinnosti původce odpadů se zapracovanou novinkou podle § 62 odst.1 zákona č. 541/2020 Sb.
  • Povinnost třídění využitelných podílů ze směsného komunálního odpadu - příklady z praxe, praktické zkušenosti, návody, jak zavést
  • Soustřeďování využitelných podílů ze směsného komunálního odpadu a značení nádob
  • Povinnosti evidence a ohlašování
  • Smluvní vztahy a povinnosti v nájemních budovách

Kapitoly videa

Lektor

Ing. Tomáš Lank

Ing. Tomáš Lank

je absolventem Fakulty životního prostředí UJEP v r. 2004, vzdělání dokončil v oboru Odpadové hospodářství. Z počátku své praxe nastoupil jako zaměstnanec do manažerských pozic u velkých i mezinárodních společností pro nakládání s odpady, od roku 2012 je osoba samostatně výdělečně činná v oboru ŽP. Má praxi v nakládání a obchodu s odpady. Získal odbornou způsobilost jako bezpečnostní poradce pro ADR, je certifikovaný vzorkař a podílel se na sanačních zakázkách jako technický dozor investora či zakázky přímo realizoval. Ze zájmu dodává přednášky pro města, externě spolupracuje s institucemi pro nakládání s odpady, poradenskými firmami i státní správou. Své přednášky dodává i do škol. Od roku 2019 působí jako odborný asistent a spoluzajišťuje výuku předmětů zaměřených na nakládání s odpady, druhotnými surovinami a cirkulární ekonomiku na Fakultě životního prostředí UJEP. Je rodák z Ústeckého kraje a zná místní poměry, dispozice a vstoupil již do povědomí odborné veřejnosti v odpadovém hospodářství.