Input:

100/2018 Sb., Vyhláška o technické způsobilosti a pravidelných technických prohlídkách vojenských vozidel, ve znění účinném k 1.7.2022

č. 100/2018 Sb., Vyhláška o technické způsobilosti a pravidelných technických prohlídkách vojenských vozidel, ve znění účinném k 1.7.2022
VYHLÁŠKA
ze dne 28. května 2018
o technické způsobilosti a pravidelných technických prohlídkách vojenských vozidel
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
82/2022 Sb.
(k 1.7.2022)
mění; nové přechodné ustanovení
Ministerstvo obrany stanoví podle § 32 odst. 2 a § 32a odst. 4 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění zákona č. 546/2005 Sb. a zákona č. 46/2016 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÉ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje
a) druhy a kategorie vojenských vozidel a vojenských pracovních strojů a způsob schvalování jejich technické způsobilosti,
b) podmínky uznávání osvědčení o schválení typu vojenského vozidla vydaného jiným státem,
c) technické podmínky, konstrukci a provedení vojenských vozidel a možné výjimky,
d) předpoklady technické nezpůsobilosti a zákazu provozu vojenských vozidel,
e) doplňkovou výstroj a vybavení vojenských vozidel a
f) způsob a termíny provádění pravidelných technických prohlídek vojenských vozidel a zkoušek určených technických zařízení vojenských vozidel.
§ 2
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) celkovou hmotností vojenského vozidla jeho největší povolená hmotnost,
b) povoleným zatížením nápravy největší povolená hmotnost na nápravu vojenského vozidla,
c) dodavatelem výrobce, obchodní zástupce výrobce nebo prodejce vojenského vozidla,
d) zkušebnou zařízení určené k provádění zkoušek v rámci schvalování technické způsobilosti vojenských vozidel a určených technických zařízení vojenských vozidel,
e) tažným vozidlem vojenské vozidlo s vlastním zdrojem pohonu spojené s přípojným vozidlem,
f) jízdní soupravou spojení tažného vozidla s jedním nebo s více vojenskými přípojnými vozidly,
g) identifikačním číslem vojenského vozidla skupina znaků jednoznačně přiřaditelná ke konkrétnímu vojenskému vozidlu,
h) vojenskou nástavbou samostatný konstrukční celek vojenského vozidla, který je vyráběn odděleně od vojenského vozidla a který je s vojenským vozidlem kompletován; vojenská nástavba může být nákladní všeobecného účelu, nákladní speciální nebo speciální,
i) návěsem tažené vozidlo, které je vybaveno spojovacím zařízením umožňujícím přenášet vodorovné a svislé síly na tažné vozidlo a jehož náprava je při rovnoměrném rozložení nákladu umístěna za těžištěm vozidla; pro zařazení návěsu do příslušné kategorie vojenských vozidel je určující součet povoleného zatížení náprav,
j) přívěsem tažené vozidlo s nejméně jednou nápravou vybavené spojovacím zařízením, které umožňuje svislý pohyb vzhledem k přívěsu, řídí směr přední nápravy nebo náprav a nepůsobí významným zatížením na tažné vozidlo,
k) přívěsem s centrální nápravou tažené vozidlo vybavené tažným zařízením, které se nemůže pohybovat svisle vzhledem k přívěsu a které má nápravu nebo nápravy umístěny v blízkosti těžiště vozidla při rovnoměrném rozložení nákladu tak, aby na tažené vozidlo působilo statické svislé zatížení nepřevyšující 10 % zatížení vyvolané celkovou hmotností přívěsu nebo zatížení maximálně 1000 daN při využití nižší z uvedených hodnot,
l) doplňkovou výstrojí