Input:

102/2001 Sb., Zákon o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění účinném k 6.4.2023

č. 102/2001 Sb., Zákon o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění účinném k 6.4.2023
ZÁKON
ze dne 22. února 2001
o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů
(zákon o obecné bezpečnosti výrobků)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
146/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
ruší část pátou
277/2003 Sb.
(k 1.5.2004)
mění 26 novelizačních bodů
ÚZ 348/2004 Sb.
 
 
229/2006 Sb.
(k 29.5.2006)
v § 8 odst. 1 mění výší sankce
160/2007 Sb.
(k 2.7.2007)
vkládá § 12a
378/2007 Sb.
(k 31.12.2007)
ruší část šestou
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
v § 8 ruší odst. 4
490/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
ruší § 10 a mění § 11
18/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 11 odst. 1 a 2
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění § 7
243/2016 Sb.
(k 29.7.2016)
mění § 11 a § 12
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 8
87/2023 Sb.
(k 6.4.2023)
vkládá § 8a; mění § 9 a § 12
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ BEZPEČNOST VÝROBKŮ
§ 1
Předmět úpravy
(1)  Účelem tohoto zákona je zajistit, v souladu s právem Evropských společenství,1) aby výrobky uváděné na trh2) nebo do oběhu3) byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví pro spotřebitele4) bezpečné.
(2)  Tento zákon se pro posouzení bezpečnosti výrobku nebo pro omezení rizik, která jsou s užíváním výrobku spojená, použije tehdy, jestliže požadavky na bezpečnost nebo omezení rizik nestanoví příslušná ustanovení zvláštního právního předpisu,5) který přejímá požadavky stanovené právem Evropských společenství.
§ 2
Výrobek
(1)  Výrobkem pro účely tohoto zákona je jakákoliv movitá věc, která byla vyrobena, vytěžena nebo jinak získána bez ohledu na stupeň jejího zpracování a je určena k nabídce spotřebiteli nebo lze rozumně předvídat, že bude užívána spotřebiteli, včetně věci poskytnuté v rámci služby, a to i v případě, že nebyla určena k nabídce spotřebiteli, pokud je tato věc dodávána v rámci podnikatelské činnosti úplatně nebo bezúplatně, a to jako věc nová nebo použitá či upravená.
(2)  Tento zákon se nevztahuje na použité výrobky prodávané jako starožitnosti nebo na výrobky, které musí být před použitím opraveny nebo upraveny, a prodávající to kupujícímu prokazatelně sdělil.
§ 3
Obecné požadavky na bezpečnost výrobku
(1)  Bezpečným výrobkem je výrobek, který za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek užití nepředstavuje po dobu stanovenou výrobcem nebo po dobu obvyklé použitelnosti nebezpečí, nebo jehož užití představuje pro spotřebitele vzhledem k bezpečnosti a ochraně zdraví pouze minimální nebezpečí při užívání výrobku, přičemž se sledují z hlediska rizika pro bezpečnost a ochranu zdraví spotřebitele zejména tato kritéria:
a)  vlastnosti výrobku, jeho životnost, složení, způsob balení, poskytnutí návodu na jeho montáž a uvedení do provozu, dostupnost, obsah a srozumitelnost návodu, způsob užívání včetně vymezení prostředí užití, způsob označení, způsob provedení a označení výstrah, návod na údržbu a likvidaci, srozumitelnost a rozsah dalších údajů a informací poskytovaných výrobcem; údaje a informace musí být vždy uvedeny v českém jazyce,
b)  vliv na další výrobek, za předpokladu jeho užívání s dalším výrobkem,
c)  způsob předvádění výrobku,
d)  rizika pro spotřebitele, kteří mohou být ohroženi při užití výrobku, zejména děti a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
(2)  Za bezpečný výrobek se považuje výrobek splňující požadavky zvláštního právního předpisu,5) který přejímá právo Evropských společenství a kterým se stanoví požadavky na bezpečnost výrobku nebo na omezení rizik, která jsou s výrobkem při jeho užívání spojena. Jestliže však takovýto právní předpis stanoví pouze některá hlediska bezpečnosti, ostatní hlediska se posuzují podle tohoto zákona.
(3)  V případě, že neexistuje zvláštní právní