Input:

107/2017 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Malhotky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 107/2017 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Malhotky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
VYHLÁŠKA
ze dne 27. března 2017
o vyhlášení Národní přírodní památky Malhotky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb.:
§ 1
Vyhlášení národní přírodní památky
(1)  Vyhlašuje se Národní přírodní památka Malhotky (dále jen „národní přírodní památka”).
(2)  Za národní přírodní památku se vyhlašuje přírodní útvar, územně vymezený v odstavci 3, s výskytem
a)  travinných ekosystémů suchých trávníků a lesních lemů,
b)  lesních ekosystémů teplomilných doubrav a dubohabřin,
c)  biotopů vzácných a ohrožených druhů rostlin vstavače nachového (Orchis purpurea) a vstavače vojenského (Orchis militaris), včetně jejich populací a
d)  biotopů vzácných a ohrožených druhů živočichů hnědáska černýšového (Melitaea aurelia), modráska kozincového (Glaucopsyche alexis) a snovačky pětitečné (Euryopis quinqueguttata), včetně jejich populací.
(3)  Národní přírodní památka se rozkládá na území Jihomoravského kraje, v katastrálních územích Letošov a Nevojice. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1) . Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(4)  Ochranné pásmo národní přírodní památky se rozkládá na území Jihomoravského kraje, v katastrálním území Letošov. Hranice ochranného pásma národní přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1) . Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(5)  Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.
§ 2
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní památce
a)  povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2) ,
b)  povolovat nebo provádět stavby, povolovat nebo provádět změny dokončených staveb nebo změny staveb před jejich dokončením anebo umisťovat stavby, reklamní nebo informační zařízení,
c)  provádět geologické práce spojené se zásahem do zemského povrchu,
d)  vyznačovat cyklistické nebo turistické trasy,
e)  ukládat věci, s výjimkou krátkodobého uložení dřevní hmoty na lesních pozemcích,
f)  vysazovat nebo vysévat rostliny, s výjimkou obnovy lesa, anebo vypouštět živočichy,
g)  zřizovat nová přikrmovací zařízení nebo slaniska,
h)  přikrmovat nebo vnadit zvěř mimo přikrmovací zařízení, nebo
i)  hnojit pozemky nebo používat chemické prostředky.
§ 3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. dubna 2017.
 
Ministr:
Mgr. Brabec v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 107/2017 Sb.
Seznamy souřadnic jednotné trigonometrické sítě