Input:

11/2023 Sb., Vyhláška o zdravotní způsobilosti ve vnitrozemské plavbě

č. 11/2023 Sb., Vyhláška o zdravotní způsobilosti ve vnitrozemské plavbě
VYHLÁŠKA
ze dne 3. ledna 2023
o zdravotní způsobilosti ve vnitrozemské plavbě
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 52 odst. 2 k provedení § 24k odst. 9, § 24w odst. 9 a § 26h odst. 9 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 372/2022 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje podmínky zdravotní způsobilosti žadatele o udělení plného oprávnění k výkonu funkce člena posádky plavidla podle § 24b zákona (dále jen „žadatel o osvědčení EU”) a držitele osvědčení Evropské unie o kvalifikaci člena posádky plavidla podle § 24g odst. 1 zákona (dále jen „držitel osvědčení EU”).
(2) Tato vyhláška dále upravuje podmínky zdravotní způsobilosti žadatele o udělení zúženého oprávnění k výkonu funkce člena posádky plavidla podle § 24c zákona, žadatele o udělení oprávnění k obsluze plovoucího stroje podle § 24u zákona, žadatele o udělení oprávnění k vedení malého plavidla podle § 26a zákona, žadatele o udělení oprávnění k vedení rekreačního plavidla podle § 26b zákona (dále jen „žadatel o průkaz”) a držitele průkazu způsobilosti člena posádky plavidla podle § 24g odst. 2 zákona, držitele průkazu způsobilosti strojmistra podle § 24v zákona, držitele průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla a držitele mezinárodního průkazu způsobilosti vůdce rekreačního plavidla podle § 24a a 26b zákona (dále jen „držitel průkazu”).
§ 2
Druhy lékařských prohlídek
Fyzické osoby (dále jen „osoba”) se podrobují lékařské prohlídce
a) za účelem získání lékařského posudku o zdravotní způsobilosti pro žadatele o osvědčení EU nebo pro žadatele o průkaz,
b) při pravidelném posuzování zdravotní způsobilosti držitele osvědčení EU a držitele průkazu před dosažením věku 60 let a po dosažení této věkové hranice, a to nejpozději den předcházející dni, v němž je dosaženo
1. věku 60 let, nejdříve však 90 dnů před tímto dnem, a dále nejpozději vždy po 5 letech ode dne poslední prohlídky, jde-li o člena posádky plavidla nebo strojmistra,
2. věku 65 let, nejdříve však 90 dnů před tímto dnem, jde-li o vůdce malého plavidla nebo rekreačního plavidla,
3. věku 70 let, nejdříve však 90 dnů před tímto dnem, a dále nejpozději vždy po 2 letech ode dne poslední prohlídky, jde-li o člena posádky plavidla, vůdce malého nebo rekreačního plavidla nebo strojmistra,
c) při mimořádném posouzení zdravotní způsobilosti
1. člena posádky plavidla nebo strojmistra v případě důvodného podezření plavebního úřadu, provozovatele plavidla nebo vůdce plavidla na změnu zdravotního stavu, která by mohla vést ke ztrátě nebo podmínění jeho zdravotní způsobilosti,
2. je-li dáno důvodné podezření plavebního úřadu, jedná-li se o vůdce malého nebo rekreačního plavidla na změnu zdravotního stavu, která by mohla vést ke ztrátě nebo podmínění jeho zdravotní způsobilosti,

v těchto případech posuzující lékař provede a indikuje všechna potřebná odborná vyšetření odpovídající aktuálnímu zdravotnímu stavu posuzované osoby.
Obsah lékařských prohlídek
§ 3
(1) Lékařská prohlídka podle § 2 písm. a) až c) je zaměřena na zjištění zdravotního stavu a