Input:

110/2022 Sb., Vyhláška o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů a kritérií udržitelnosti a úspory emisí skleníkových plynů pro biokapaliny a paliva z biomasy

č. 110/2022 Sb., Vyhláška o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů a kritérií udržitelnosti a úspory emisí skleníkových plynů pro biokapaliny a paliva z biomasy
VYHLÁŠKA
ze dne 29. dubna 2022
o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů a kritérií udržitelnosti a úspory emisí skleníkových plynů pro biokapaliny a paliva z biomasy
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 53 odst. 1 písm. a), e), i) a k) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 131/2015 Sb. a zákona č. 382/2021 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a upravuje
a)  druhy a parametry podporovaných obnovitelných zdrojů využívajících biomasu a biokapaliny,
b)  způsoby využití podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla a biometanu,
c)  rozsah uchovávaných dokumentů a záznamů o použitém palivu při výrobě elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů a biometanu a o způsobu výroby tohoto paliva,
d)  podíl biologicky rozložitelné a nerozložitelné části nevytříděného komunálního odpadu na energetickém obsahu komunálního odpadu,
e)  kritéria udržitelnosti a úspory emisí skleníkových plynů pro biokapaliny a paliva z biomasy a
f)  suroviny vymezující pokročilý biometan.
§ 2
Druhy a parametry podporovaných obnovitelných zdrojů využívajících biomasu a biokapaliny
Druhy a parametry podporovaných obnovitelných zdrojů využívajících biomasu a biokapaliny pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů, výrobu tepla z obnovitelných zdrojů nebo výrobu biometanu stanoví příloha č. 1 k této vyhlášce.
§ 3
Suroviny vymezující pokročilý biometan
Suroviny vymezující pokročilý biometan jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
§ 4
Způsoby využití podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla a biometanu z biomasy a biokapalin
(1)  Při výrobě podporované elektřiny je
a)  biomasa využívána
1.  v procesu samostatného spalování nebo zplyňování pevné biomasy, nebo
2.  spalováním bioplynu vzniklého v procesu anaerobní fermentace,
b)  biokapalina využívána v procesu spalování,
c)  kalový plyn nebo skládkový plyn využíván v procesu spalování.
(2)  Při výrobě podporovaného tepla je
a)  biomasa využívána
1.  v procesu samostatného spalování nebo zplyňování pevné biomasy,
2.  spalováním bioplynu vzniklého v procesu anaerobní fermentace, nebo
3.  v procesu současného spalování obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje (dále jen „společné spalování”); za společné spalování se nepovažují případy, kdy je výroba tepla možná jen prostřednictvím iniciačního zažehnutí nezbytného množství jiného paliva a spalování nevytříděného komunálního odpadu,
b)  biokapalina využívána v procesu spalování.
(3)  Podle toho, zda se palivo spaluje v jednom kotli nebo v samostatných kotlích, se společné spalování podle odstavce 2 rozlišuje na
a)  společné spalování v zařízeních, kde dochází k mísení různých druhů paliva v jednom topeništi, nebo před vstupem do topeniště, přičemž fyzikálně je možné rozlišit energii