Input:

112/2015 Sb., Vyhláška o odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě, průkazech způsobilosti, námořnických knížkách a kapitánském slibu, ve znění účinném k 1.5.2022

č. 112/2015 Sb., Vyhláška o odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě, průkazech způsobilosti, námořnických knížkách a kapitánském slibu, ve znění účinném k 1.5.2022
VYHLÁŠKA
ze dne 29. dubna 2015
o odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě, průkazech způsobilosti, námořnických knížkách a kapitánském slibu
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
95/2022 Sb.
(k 1.5.2022)
mění § 7 a § 10
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 85 odst. 1 zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění zákona č. 310/2008 Sb., zákona č. 261/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 81/2015 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 32 odst. 4, § 42 odst. 6, § 43 odst. 10, § 44 odst. 4, § 45 odst. 7, § 47 odst. 2 a 8, § 48 odst. 9 a § 54 odst. 6 zákona:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje
a)  postup při skládání zkoušky k prokázání odborných znalostí a dovedností, způsob jejího hodnocení a obsah protokolu o průběhu a výsledku zkoušky,
b)  náležitosti plánu výuky a výcviku potřebných pro výkon funkce člena posádky lodě (dále jen „plán výuky a výcviku”) a náležitosti osvědčení o absolvování takové výuky a výcviku,
c)  výčet a charakteristiku zvláštních činností, jejichž výkon je nezbytný pro zajištění bezpečnosti a ochrany členů posádky lodě nebo námořní plavby na určitých typech lodí a pro zvládání mimořádných situací (dále jen „zvláštní činnosti”),
d)  podmínky zdravotní způsobilosti, rozsah, obsah a způsob provedení lékařské prohlídky, nemoci, vady nebo stavy, které vylučují nebo podmiňují zdravotní způsobilost, způsob hodnocení zdravotní způsobilosti, náležitosti lékařského posudku a vzor osvědčení o zdravotní způsobilosti,
e)  vzory průkazů způsobilosti,
f)  obsah zkoušky a jiné doklady osvědčující znalosti právních předpisů České republiky v oblasti námořní plavby a anglického jazyka,
g)  vzor žádosti o uznání průkazu způsobilosti a vzor potvrzení o uznání průkazu způsobilosti,
h)  údaje zapisované do námořnické knížky a vzor námořnické knížky a
i)  text kapitánského slibu.
§ 2
Postup při skládání zkoušky
(1)  Zkouška k prokázání odborných znalostí a dovedností k výkonu určité funkce v rámci posádky lodě (dále jen „zkouška”) se provádí na základě písemné přihlášky k provedení zkoušky podané fyzickou osobou (dále jen „zkoušený”) u Úřadu. Přílohou přihlášky k provedení zkoušky jsou doklady prokazující dosaženou praxi a absolvování požadované výuky a výcviku k výkonu funkce člena posádky lodě.
(2)  Termíny konání zkoušek stanoví Úřad.
Hodnocení zkoušky
§ 3
(1)  Úroveň prokazovaných znalostí a dovedností při zodpovídání otázek
z jednotlivých oblastí znalostí a dovedností se hodnotí klasifikačními stupni
a)  1 - velmi dobře,
b)  2 - dobře,
c)  3 - dostatečně, nebo
d)  4 - nedostatečně.
(2)  Klasifikačním stupněm „1 - velmi dobře” je hodnocen zkoušený, který vynikajícím způsobem ovládá oblast znalostí a dovedností podle otázky, na všechny položené doplňkové otázky správně odpovídá.
(3)  Klasifikačním stupněm „2 - dobře” je hodnocen zkoušený, který dobře ovládá oblast znalostí a dovedností podle otázky, na položené doplňkové otázky správně odpovídá a