Input:

112/2021 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření, ve znění účinném k 22.3.2021

č. 112/2021 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření, ve znění účinném k 22.3.2021
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 26. února 2021 č. 212
o přijetí krizového opatření
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
130/2021 Sb.
(k 16.3.2021)
mění bod I/1
135/2021 Sb.
(k 22.3.2021)
prodlužuje dobu účinnosti
V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. e) krizového zákona.

Vláda
I. nařizuje
1.  s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 28. března 2021 do 23:59 hod. hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy v místech, kde je taková potřeba, určit školu nebo školské zařízení zřízené krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou:
-  zaměstnanci bezpečnostních sborů,
-  zaměstnanci obecní policie,
-  zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
-  zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
-  zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
-  sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
-  sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
-  zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
-  zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
-