Input:

117/2016 Sb., Nařízení vlády o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh, ve znění účinném k 1.12.2022

č. 117/2016 Sb., Nařízení vlády o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh, ve znění účinném k 1.12.2022
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 30. března 2016
o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
350/2022 Sb.
(k 1.12.2022)
mění § 1 odst. 2 písm. b)
Vláda nařizuje podle § 4 a § 50 odst. 5 zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, (dále jen „zákon”):
§ 1
Předmět úpravy
(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a upravuje technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility, které musí splňovat při uvedení na trh nebo do provozu, podmínky a postupy při jejich dodávání na trh a způsoby posuzování shody.
(2) Toto nařízení se nevztahuje na
a) rádiová a telekomunikační koncová zařízení, na něž se vztahuje jiný právní předpis2) ,
b) letecké vybavení, pokud toto vybavení spadá do oblasti působnosti přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího společná pravidla v oblasti civilního letectví3) a je určeno výlučně pro použití ve vzduchu, a to:
1. letadla, kromě bezpilotních letadel, a jejich motory, vrtule, letadlové části a nezastavěné vybavení a
2. bezpilotní letadla a jejich motory, vrtule, letadlové části a nezastavěné vybavení, jejichž návrh byl certifikován v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím společná pravidla v oblasti civilního letectví3) a které jsou určeny k provozu pouze na frekvencích přidělených na základě Radiokomunikačního řádu Mezinárodní telekomunikační unie pro chráněné letecké použití,
 
c) rádiová zařízení používaná radioamatéry ve smyslu Radiokomunikačního řádu přijatého v rámci ústavy a úmluvy Mezinárodní telekomunikační unie4) , pokud zařízení nejsou dodávána na trh; za dodávané na trh se nepovažují stavebnice se součástkami určené k sestavení radioamatéry a na trh dodávaná zařízení upravená radioamatéry pro vlastní potřebu a
d) zařízení, jež mají svou podstatou takové fyzikální vlastnosti, že
1. nemohou způsobit elektromagnetické vyzařování překračující úroveň umožňující rádiovým, telekomunikačním a ostatním zařízením fungovat v souladu s určeným použitím, ani k takovému vyzařování přispívat a
2. fungují bez nepřijatelného zhoršení v přítomnosti elektromagnetického rušení, jež je běžné při jejich provozu v souladu s určeným použitím,
e) hodnotící soupravy vyrobené na míru pro profesionály určené výlučně k použití ve výzkumných a vývojových zařízeních pro takové účely.
§ 2
Vymezení pojmů
(1) Pro účely tohoto nařízení se rozumí
a) zařízením přístroj nebo pevná instalace,
b) přístrojem hotový přístroj nebo sestava přístrojů dodávaná na trh jako samostatný funkční celek určený pro konečného uživatele, který může být zdrojem elektromagnetického rušení nebo na jehož provoz může mít elektromagnetické rušení vliv,
c) pevnou instalací určitá sestava několika druhů přístrojů, případně prostředků, jež jsou zkompletovány, instalovány a určeny k trvalému