Input:

120/2018 Sb., Vyhláška o stanovení formulářů žádosti o určení advokáta a formuláře podnětu k poskytnutí jednorázové právní porady

č. 120/2018 Sb., Vyhláška o stanovení formulářů žádosti o určení advokáta a formuláře podnětu k poskytnutí jednorázové právní porady
VYHLÁŠKA
ze dne 12. června 2018
o stanovení formulářů žádosti o určení advokáta a formuláře podnětu
k poskytnutí jednorázové právní porady
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 18a odst. 4, § 18b odst. 2 a § 18c odst. 4 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění zákona č. 258/2017 Sb.:
§ 1
Vzory formulářů
(1) Žádost o právní poradu podle § 18a zákona o advokacii se podává na formuláři, jehož náležitosti a vzor jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(2) Podnět k poskytnutí jednorázové právní porady podle § 18b zákona o advokacii se podává na formuláři, jehož náležitosti a vzor jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(3) Žádost o právní službu pro fyzickou osobu a žádost o právní službu pro právnickou osobu podle § 18c zákona o advokacii se podávají na formuláři, jehož náležitosti a vzor jsou uvedeny v přílohách č. 3 a 4 k této vyhlášce.
§ 2
Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 275/2006 Sb., kterou se stanoví způsob zjišťování příjmových a majetkových poměrů žadatele o určení advokáta Českou advokátní komorou k poskytnutí právních služeb bezplatně nebo za sníženou odměnu, se zrušuje.
§ 3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2018.
 
Ministr spravedlnosti:
JUDr. Pelikán, Ph.D., v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 120/2018 Sb.
 
Česká advokátní komora
ŽÁDOST O PRÁVNÍ PORADU
(§ 18a zákona o advokacii)
 
Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………….
Datum narození: …………………………………………………………………………….......
Bydliště: ………………………………………………………………………………………...
Žadatel má/nemá plnou svéprávnost (nehodící se škrtněte).
Zákonný/soudem ustanovený zástupce (opatrovník): …………………………………………..
Kontaktní údaje žadatele/zástupce/opatrovníka (telefon, e-mail): ……………………………
…………………………………………………………………………………………………...
Jazyková vybavenost (Uveďte, jakými jazyky jste schopni se dorozumět, neovládáte-li český jazyk.): …………………………………………………………………………………………..
Počet osob v domácnosti celkem: ……………… z toho nezletilé děti: ………………….…….
Průměrný měsíční příjem všech společně posuzovaných osob*) v domácnosti:
…………………………………………………………………………………………………...
(Uveďte průměrný čistý měsíční příjem za období 6 kalendářních měsíců předcházejících podání žádosti. Do celkového příjmu nezapočítávejte příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení, mimořádnou okamžitou pomoc, příspěvek na péči, případně jiné účelově vázané sociální dávky sloužící k zabezpečení základních potřeb.)
Popis věci, v níž má být právní porada poskytnuta (Uveďte alespoň přibližný popis věci.):
…………………...........................................................................................................................
…………………...........................................................................................................................