Input:

120/2018 Sb., Vyhláška o stanovení formulářů žádosti o určení advokáta a formuláře podnětu k poskytnutí jednorázové právní porady, ve znění účinném k 1.1.2024

č. 120/2018 Sb., Vyhláška o stanovení formulářů žádosti o určení advokáta a formuláře podnětu k poskytnutí jednorázové právní porady, ve znění účinném k 1.1.2024
VYHLÁŠKA
ze dne 12. června 2018
o stanovení formulářů žádosti o určení advokáta a formuláře podnětu
k poskytnutí jednorázové právní porady
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
381/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 1 a přílohy
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 18a odst. 4, § 18b odst. 2 a § 18c odst. 4 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění zákona č. 258/2017 Sb.:
§ 1
Vzory formulářů
(1) Žádost o právní poradu podle § 18a zákona o advokacii se podává na formuláři, jehož náležitosti a vzor jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(2) Podnět k poskytnutí jednorázové právní porady podle § 18b zákona o advokacii se podává na formuláři, jehož náležitosti a vzor jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(3) Žádost o poskytnutí právní služby bezplatně pro fyzickou osobu, jejíž příjmové a majetkové poměry to odůvodňují, a žádost o poskytnutí právní služby bezplatně pro právnickou osobu, jejíž příjmové a majetkové poměry to odůvodňují, podle § 18c odst. 4 věty první zákona o advokacii se podávají na formuláři, jehož náležitosti a vzor jsou uvedeny v přílohách č. 3 a 4 k této vyhlášce.
(4) Žádost o poskytnutí právní služby za úplatu pro fyzickou osobu z jiných důvodů, než jsou příjmové a majetkové poměry této fyzické osoby, a žádost o poskytnutí právní služby za úplatu pro právnickou osobu z jiných důvodů, než jsou příjmové a majetkové poměry této právnické osoby, podle § 18c odst. 4 věty druhé a § 23 odst. 5 zákona o advokacii se podávají na formulářích, jejichž vzory jsou uvedeny v přílohách č. 5 a 6 k této vyhlášce.
§ 2
Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 275/2006 Sb., kterou se stanoví způsob zjišťování příjmových a majetkových poměrů žadatele o určení advokáta Českou advokátní komorou k poskytnutí právních služeb bezplatně nebo za sníženou odměnu, se zrušuje.
§ 3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2018.
 
Ministr spravedlnosti:
JUDr. Pelikán, Ph.D., v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 120/2018 Sb.
 
Česká advokátní komora
ŽÁDOST O PRÁVNÍ PORADU
(§ 18a zákona o advokacii)
 
Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………….
Datum narození: …………………………………………………………………………….......
Bydliště: ………………………………………………………………………………………...
Žadatel má/nemá plnou svéprávnost (nehodící se škrtněte).
Zákonný/soudem ustanovený zástupce (opatrovník): …………………………………………..
Kontaktní údaje žadatele/zástupce/opatrovníka (telefon, e-mail): ……………………………
…………………………………………………………………………………………………...
Jazyková vybavenost (Uveďte, jakými jazyky jste schopni se dorozumět, neovládáte-li český jazyk.): …………………………………………………………………………………………..
Počet osob v domácnosti celkem: ……………… z toho nezletilé děti: ………………….…….
Průměrný měsíční příjem všech společně posuzovaných osob*) v domácnosti:
…………………………………………………………………………………………………...