Input:

124/2022 Sb., Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky související s vyhláškou o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami

č. 124/2022 Sb., Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky související s vyhláškou o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami
VYHLÁŠKA
ze dne 5. května 2022,
kterou se mění některé vyhlášky související s vyhláškou o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami
Český báňský úřad stanoví podle § 5 odst. 3 a § 6 odst. 6 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušinách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 542/1991 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
Změna vyhlášky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí
Čl. I
Vyhláška č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění vyhlášky č. 477/1991 Sb., vyhlášky č. 340/1992 Sb., vyhlášky č. 3/1994 Sb., vyhlášky č. 54/1996 Sb., vyhlášky č. 109/1998 Sb., vyhlášky č. 434/2000 Sb., vyhlášky č. 330/2002 Sb., vyhlášky č. 141/2004 Sb., vyhlášky č. 298/2005 Sb., vyhlášky č. 282/2007 Sb., vyhlášky č. 361/2009 Sb., vyhlášky č. 35/2010 Sb. a vyhlášky č. 176/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odst. 5 se slova „na bezpečnostních tabulkách3” nahrazují slovy „bezpečnostní značkou3”.
Poznámka pod čarou č. 3 zní:


3Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů.”.
2. V § 4 odst. 6 se slova „bezpečnostní tabulkou” nahrazují slovy „bezpečnostní značkou”.
3. V § 10 odst. 1 se slova „likvidaci havárie7” nahrazují slovy „zdolávání havárie7”.
Poznámka pod čarou č. 7 zní:


7Vyhláška č. 71/2002 Sb., o zdolávání havárií v dolech a při těžbě ropy a zemního plynu.”.
4. V § 19a se slova „pracovníka pro řízení montáže, provozu a údržby elektrických zařízení” nahrazují slovy „vedoucího elektrotechnika”.
5. V § 21 odst. 3 písm. d) se číslo „0,013” nahrazuje číslem „0,01”.
6. V § 83 odstavce 1 až 3 znějí:
„(1) V důlních dílech, ve kterých se zdržují nebo mohou zdržovat pracovníci, musí důlní ovzduší obsahovat objemově nejméně 20 % kyslíku a koncentrace dále uvedených plynných škodlivin nesmí překročit tyto hodnoty:
 
oxid uhelnatý
(CO)
25 ppm
0,0025 %,
oxid uhličitý
(CO2)
4923 ppm
0,4923 %,
oxidy dusíku (nitrózní plyny):
oxid dusičitý
(NO2)
1 ppm
0,0001 %,
oxid dusnatý
(NO)
8 ppm
0,0008 %,
oxid dusný
(N2O)
98,4 ppm
0,00984 %,
sirovodík
(H2S)
4,9 ppm
0,00049 %.
(2) Pracovat v důlním ovzduší s koncentrací oxidu uhelnatého do 0,0128 % je možné za předpokladu, že průměrná koncentrace oxidu uhelnatého za osmihodinovou nebo kratší pracovní směnu nepřekročí hodnotu uvedenou v odstavci 1 a po celou dobu práce bude kontinuálně měřena koncentrace oxidu uhelnatého v důlním ovzduší.