Input:

132/2018 Sb., Vyhláška o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin, ve znění účinném k 1.7.2023

č. 132/2018 Sb., Vyhláška o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin, ve znění účinném k 1.7.2023
VYHLÁŠKA
ze dne 21. června 2018
o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
359/2019 Sb.
(k 1.1.2020)
mění § 2, § 6, § 7, § 10 a § 12
359/2019 Sb.
(k 1.7.2022)
mění § 2, § 7 a § 10
222/2022 Sb.
(k 1.8.2022)
mění § 2, § 7 a § 10
200/2023 Sb.
(k 1.7.2023)
mění § 1, § 2, § 11; vkládá § 7a a 7b a přílohu č. 5
Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem životního prostředí stanoví podle § 88 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 199/2012 Sb. a zákona č. 299/2017 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
Předmět vyhlášky
Tato vyhláška provádí ustanovení zákona vztahující se na přípravky a pomocné prostředky a stanoví
a) požadavky na formu a uspořádání údajů na etiketě a vzor etikety přípravku,
b) požadavky na balení a označování přípravků pro neprofesionální uživatele,
c) oblasti zkoušení a náležitosti dokumentace k prokázání způsobilosti k provádění pokusů a zkoušek,
d) maximální rozsah pokusů a zkoušek s nepovolenými přípravky a pomocnými prostředky pro účely výzkumu a vývoje,
e) kritéria na místa, na nichž dochází při podnikatelské činnosti k nakládání s přípravky nebo pomocnými prostředky v rámci uvádění na trh,
f) rozsah a způsob uchovávání dokumentace a záznamů o uvádění přípravků nebo pomocných prostředků na trh a o jejich původu,
g) technickou specifikaci jedinečného identifikátoru a dvourozměrného čárového kódu a výčet v nich obsažených informací,
h) způsob zasílání údajů do úložiště dat, technické podmínky, strukturu datové věty a četnost zasílání údajů,
i) okolnosti, za nichž přípravek představuje významné riziko pro necílové organismy v případě neprofesionálního použití,
j) rozsah dokumentů, které prokazují, že pomocný prostředek splňuje požadavky pro povolení,
k) požadavky na označování pomocných prostředků,
l) podrobnosti vedení a předávání záznamů o používání přípravků nebo pomocných prostředků a
 
m) způsoby odběru vzorků přípravků nebo pomocných prostředků.
§ 2
Požadavky na formu a uspořádání údajů na etiketě a vzor etikety přípravku
(K § 31a odst. 3 zákona)
(1) Etiketa přípravku obsahuje
a) slova „Přípravek na ochranu rostlin” a v případě souběžného obchodu „Souběžný obchod přípravku na ochranu rostlin”, uvedená v záhlaví etikety,
b) údaje uvedené ve výrokové části rozhodnutí o povolení,
c) další údaje podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/20081) ,
d) další údaje podle nařízení Komise (EU) č. 547/20112) a
e) další údaje a upřesnění uvedené na etiketě držitelem povolení; tyto další údaje a upřesnění nesmí na etiketě předcházet údajům uspořádaným podle vzoru etikety a nesmí být s těmito údaji v rozporu.
(2) Vzor etikety přípravku uvedený v příloze č. 3 k této vyhlášce stanovuje pořadí údajů na etiketě.
(3) Není-li na etiketě dostatek místa, musí uspořádání údajů na příbalovém letáku odpovídat pořadí stanovenému ve vzoru etikety přípravku a požadavkům nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 a nařízení Komise (EU) č. 547/2011.