Input:

154/2012 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Červené blato a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 154/2012 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Červené blato a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
VYHLÁŠKA
ze dne 10. května 2012
o vyhlášení Národní přírodní rezervace Červené blato a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb.:
§ 1
Vymezení národní přírodní rezervace
(1) Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace Červené blato (dále jen „národní přírodní rezervace”).
(2) Národní přírodní rezervace se rozkládá na území Jihočeského kraje, v katastrálních územích Těšínov, Byňov a Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí. Hranice národní přírodní rezervace se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1) . Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(3) Orientační grafické znázornění území národní přírodní rezervace a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§ 2
Předmět ochrany
Předmětem ochrany národní přírodní rezervace jsou:
a) přirozené lesní porosty tvořené především blatkovými a rašelinnými bory,
b) společenstva otevřených vrchovišť,
c) populace vzácných a ohrožených druhů rostlin borovice blatky (Pinus rotundata) a rojovníku bahenního (Ledum palustre), včetně jejich biotopů.
§ 3
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní rezervaci
a) povolovat změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2) , nebo
b) provádět hospodářská opatření v lesích v období od 1. března do 31. července každého roku.
§ 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2012.
 
Ministr:
Mgr. Chalupa v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 154/2012 Sb.
Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny hranice Národní přírodní rezervace Červené blato
Geometrický obrazec - hranice Národní přírodní rezervace Červené blato
 
číslo bodu
souřadnice - Y [m]
souřadnice - X [m]
pořadí bodu v obrazci
85002380018
734099,00
1180106,94
1
85002380017
733970,84
1179798,24
2
85002380016
733963,53
1179760,34
3
85002380015
733909,30
1179724,95
4
85002380014
733612,68
1179714,88
5
85002380013
733706,35
1179961,44
6
85002380012
733542,73
1180239,32
7
85002380011
733406,81
1180325,39
8
85002380010
733149,22
1180406,51
9
85002380009
732991,86
1180432,25
10
85002380008
732912,75
1180527,34
11
85002380007
732887,73
1180591,10
12
85002380006
732857,12
1180732,86
13
85002460020
732818,53
1180944,71
14
85002460019
732654,48
1181040,58
15
85002460018
732602,16
1181051,96
16
85002460017
732516,28
1181076,08
17
85002890007
732401,25
1181110,29
18
85002890001
732266,20
1181144,84
19
85002890002
732210,69
1181246,39
20
85002890003
732184,71
1181322,13
21
85002890004
732277,33
1181423,18
22
85002890008
732303,14
1181579,48
23
85002460012
732188,34
1181633,78
24
85002460011
732047,42
1181804,48
25